UM
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

限定条件                        
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Supramolecular formulation of nitidine chloride can alleviate its hepatotoxicity and improve its anticancer activity Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Chillan, CHILE, NOV 22-25, 2016
作者:  Li, Wanying;  Yin, Hang;  Bardelang, David;  Xiao, Jianbo;  Zheng, Ying;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Nitidine Chloride  Cucurbit[7]  Uril Supramolecular Formulation  Hepatotoxicity  Anticancer Activity  
Toxicity of hemimethyl-substituted cucurbit[7]uril Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Fuzhou, PEOPLES R CHINA, APR 07-10, 2017
作者:  Yang, Xue;  Zhao, Wenxuan;  Wang, Ziyi;  Huang, Ying;  Lee, Simon M. Y.;  Tao, Zhu;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Hemimethyl-substituted Cucurbit[7]Uril  Macrocyclic Molecule  Zebrafish  Toxicity  
Phytochemicals from fern species: potential for medicine applications Conference paper
PHYTOCHEMISTRY REVIEWS, Fuzhou, PEOPLES R CHINA, JUN 2017
作者:  Cao, Hui;  Chai, Tsun-Thai;  Wang, Xin;  Morais-Braga, Maria Flaviana B.;  Yang, Jing-Hua;  Wong, Fai-Chu;  Wang, Ruibing;  Yao, Huankai;  Cao, Jianguo;  Cornara, Laura;  Burlando, Bruno;  Wang, Yitao;  Xiao, Jianbo;  Coutinho, Henrique D. M.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Ferns  Phytochemicals  Pharmacology  Medicine  Food