UM

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Multilayered semiconducting polymer nanoparticles with enhanced NIR fluorescence for molecular imaging in cells, zebrafish and mice Journal article
Chemical Science, 2016,Volume: 7,Issue: 8,Page: 5118
作者:  Zhu H.;  Fang Y.;  Zhen X.;  Wei N.;  Gao Y.;  Luo K.Q.;  Xu C.;  Duan H.;  Ding D.;  Chen P.;  Pu K.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Increased endothelial progenitor cells and nitric oxide in young prehypertensive women Journal article
Journal of Clinical Hypertension, 2015,Volume: 17,Issue: 4,Page: 298-305
作者:  Zhen Y.;  Xiao S.;  Ren Z.;  Shen H.-W.;  Su H.;  Tang Y.-B.;  Zeng H.
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/28
Motoneuron Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells from SOD1G93A Mice Journal article
PLoS ONE, 2013,Volume: 8,Issue: 5
作者:  Yao X.-L.;  Ye C.-H.;  Liu Q.;  Wan J.-B.;  Zhen J.;  Xiang A.P.;  Li W.-Q.;  Wang Y.;  Su H.;  Lu X.-L.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Genome-wide analysis of alternative splicing in Caenorhabditis elegans Journal article
Genome Research, 2011,Volume: 21,Issue: 2,Page: 342-348
作者:  Ramani A.K.;  Calarco J.A.;  Pan Q.;  Mavandadi S.;  Wang Y.;  Nelson A.C.;  Lee L.J.;  Morris Q.;  Blencowe B.J.;  Zhen M.;  Fraser A.G.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/16