UM

浏览/检索结果: 共251条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Microbial transformation of chiral organohalides: Distribution, microorganisms and mechanisms Journal article
Journal of Hazardous Materials, 2019,Volume: 368,Issue: 2019,Page: 849-861
作者:  Qihong Lu;  Lan Qiu;  Ling Yu;  Shangwei Zhang;  Renata Alves de Toledo;  Hojae Shim;  Shanquan Wang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/05/30
Chiral Organohalides  Enantioselectivity  Microbial Transformation  Enantioselective Dehalogenation  Enantiomeric Fraction (Ef)  
A novel agent attenuates cardiotoxicity and improves antitumor activity of doxorubicin in breast cancer cells Journal article
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2019,Volume: 120,Issue: 4,Page: 5913-5922
作者:  Ying Zhang;  Hongkuan Deng;  Hefeng Zhou;  Yucong Lu;  Luchen Shan;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Guozhen Cui
收藏  |  浏览/下载:87/0  |  提交时间:2020/01/16
Antitumor  Biotin-conjugated Adtm Analog (Baa)  Cardioprotection  Cardiotoxicity  Doxorubicin (Dox)  
Vanadium self-intercalated C/V 1.11 S 2 nanosheets with abundant active sites for enhanced electro-catalytic hydrogen evolution Journal article
Electrochimica Acta, 2019,Volume: 300,Page: 208-216
作者:  Yang M.;  Cao L.;  Wang Z.;  Qu Y.;  Shang C.;  Guo H.;  Xiong W.;  Zhang J.;  Shi R.;  Zou J.;  Cheng C.;  Pan H.;  Lu Z.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/04/08
C/v 1.11 s 2 Nanosheets  Electrocatalysts  Gibbs Free Energy For Hydrogen Adsorption  Hydrogen Evolution Reaction  Self-intercalated  
A 6-DOF Telexistence Drone Controlled by a Head Mounted Display Conference paper
Proceedings of IEEE VR Conference, Osaka, Japan, 2019-3-23
作者:  Xia, Xingyu;  Pun, Chi-Man;  Zhang, Di;  Yang, Yang;  Lu, Huimin;  Gao, Hao;  Xu. Feng
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2019/05/21
Unconventional Antiferromagnetic Quantum Critical Point in Ba (Fe0.97Cr0.03)2 (As1-x Px)2 Journal article
Physical Review Letters, 2019,Volume: 122,Issue: 3
作者:  Zhang W.;  Wei Y.;  Xie T.;  Liu Z.;  Gong D.;  Ma X.;  Hu D.;  Cermak P.;  Schneidewind A.;  Tucker G.;  Meng S.;  Huesges Z.;  Lu Z.;  Song J.;  Luo W.;  Xu L.;  Zhu Z.;  Yin X.;  Li H.-F.;  Yang Y.-F.;  Luo H.;  Li S.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/04/08
High-Performance Sodium-Ion Batteries Based on Nitrogen-Doped Mesoporous Carbon Spheres with Ultrathin Nanosheets Journal article
ACS Applied Materials and Interfaces, 2019,Volume: 11,Issue: 3,Page: 2970-2977
作者:  Zhong X.;  Li Y.;  Zhang L.;  Tang J.;  Li X.;  Liu C.;  Shao M.;  Lu Z.;  Pan H.;  Xu B.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/04/08
Carbon Sphere  Hard Carbon  Nanosheets  Nitrogen-doping  Sodium-ion Battery  
Body surface feature-based multi-modal Learning for Diabetes Mellitus detection Journal article
INFORMATION SCIENCES, 2019,Volume: 472,Page: 1-14
作者:  Li, Jinxing;  Zhang, Bob;  Lu, Guangming;  You, Jane;  Zhang, David
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/17
Diabetes mellitus  Multi-modal  Body surface feature  Gaussian process  
Generative multi-view and multi-feature learning for classification Journal article
INFORMATION FUSION, 2019,Volume: 45,Page: 215-226
作者:  Li, Jinxing;  Zhang, Bob;  Lu, Guangming;  Zhang, David
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/10/30
Multi-view(modal)  Multi-feature  Generative model  Bayesian model  Classification  
Hierarchical Ultrafine Ni 3 V 2 O 8 Nanoparticles Anchored on rGO as High-Performance Anode Materials for Lithium-Ion Batteries Journal article
Energy Technology, 2019
作者:  Yang M.;  Fu X.;  Zhang J.;  Wang Z.;  Wang B.;  He L.;  Wu Z.;  Cheng H.;  Pan H.;  Lu Z.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/04/08
hierarchical architecture  Li-ion batteries  Ni 3 V 2 O 8 nanoparticles  reduced graphene oxide