UM

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Exploration research on synthesis and application of a new dye containing di-2-picolyamine Journal article
SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY, 2018,Volume: 196,Page: 256-261
作者:  Zhang, Huihui;  Wei, Zeyue;  Xia, Ying;  Fang, Min;  Zhu, Weiju;  Yang, Xingyuan;  Li, Fei;  Tian, Yupeng;  Zhang, Xuanjun;  Zhou, Hongping
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Di-2-picolyamine  Fluorescence  Bio-imaging  
Improved NO2 sensing properties at low temperature using reduced graphene oxide nanosheet-In2O3 heterojunction nanofibers Journal article
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 2018,Volume: 741,Page: 908-917
作者:  Yan, Chao;  Lu, Hongbing;  Gao, Jianzhi;  Zhang, Ying;  Guo, Quanmin;  Ding, Haoxuan;  Wang, Yitao;  Wei, Fenfen;  Zhu, Gangqiang;  Yang, Zhibo;  Wang, Chunlan
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/01
In2O3  Reduced graphene oxide  Electrospinning  p-n junctions  Gas sensor  
Toward Evidence-Based Chinese Medicine: Status Quo, Opportunities and Challenges Journal article
CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE, 2018,Volume: 24,Issue: 3,Page: 163-170
作者:  Chen, Yao-long;  Zhao, Chen;  Zhang, Li;  Li, Bo;  Wu, Chuan-hong;  Mu, Wei;  Wang, Jia-ying;  Yang, Ke-hu;  Li, You-ping;  Chen, Chiehfeng;  Wang, Yong-yan;  Wang, Chen;  Bian, Zhao-xiang;  Shang, Hong-cai;  Evidence Based Chinese Med Working
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
evidence-based medicine  Chinese medicine  randomized controlled trial  systematic review  clinical practice guidelines  
Draft genome of the lined seahorse, Hippocampus erectus Journal article
GIGASCIENCE, 2017,Volume: 6,Issue: 6
作者:  Lin, Qiang;  Qiu, Ying;  Gu, Ruobo;  Xu, Meng;  Li, Jia;  Bian, Chao;  Zhang, Huixian;  Qin, Geng;  Zhang, Yanhong;  Luo, Wei;  Chen, Jieming;  You, Xinxin;  Fan, Mingjun;  Sun, Min;  Xu, Pao;  Venkatesh, Byrappa;  Xu, Junming;  Fu, Hongtuo;  Shi, Qiong
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
genome  assembly  annotation  Hippocampus erectus  
Local line directional pattern for palmprint recognition (vol 50, pg 26, 2016) Journal article
PATTERN RECOGNITION, 2017,Volume: 61,Page: 221-221
作者:  Luo, Yue-Tong;  Zhao, Lan-Ying;  Zhang, Bob;  Jia, Wei;  Xue, Feng;  Lu, Jing-Ting;  Zhu, Yi-Hai;  Xu, Bing-Qing
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Analysis of the Genome Sequence of the Medicinal Plant Salvia miltiorrhiza Journal article
Molecular Plant, 2016,Volume: 9,Issue: 6,Page: 949-952
作者:  Haibin Xu;  Jingyuan Song;  Hongmei Luo;  Yujun Zhang;  Qiushi Li;  Yingjie Zhu;  Jiang Xu;  Ying Li;  Chi Song;  Bo Wang;  Wei Sun;  Guoan Shen;  Xin Zhang;  Jun Qian;  Aijia Ji;  Zhichao Xu;  Xiang Luo;  Liu He;  Chuyuan Li;  Chao Sun;  Haixia Yan;  Guanghong Cui;  Xiwen Li;  Xian'en Li;  Jianhe Wei;  Juyan Liu;  Yitao Wang;  Alice Hayward;  David Nelson;  Zemin Ning;  Reuben J. Peters;  Xiaoquan Qi;  Shilin Chen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/27
Eutrophication of Main Storage Reservoir in Macau Conference paper
Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 8 – 10 September 2011
作者:  Zhang, Wei Ying;  Lou, In Chio;  Ung, Wai Kin;  Kong, Yi Jun;  Mok, Kai Meng
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/05/28
Main Storage Reservoir  Phytoplankton Abundance  Principle Component Analysis  Multiple Linear Regression  Algal Bloom