UM

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Transdermal Cubic Phases of Metformin Hydrochloride: In Silico and in Vitro Studies of Delivery Mechanisms Journal article
MOLECULAR PHARMACEUTICS, 2018,Volume: 15,Issue: 8,Page: 3121-3132
作者:  Yu, Xiang;  Jin, Yiguang;  Du, Lina;  Sun, Mengchi;  Wang, Jian;  Li, Qiu;  Zhang, Xiangyu;  Gao, Zisen;  Ding, Pingtian
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/10/30
computational simulation  cubic phase  dissipative particle dynamics  metformin hydrochloride  molecular interaction  transdermal delivery  
Turning On/Off the Anti-Tumor Effect of the Au Cluster via Atomically Controlling Its Molecular Size Journal article
ACS NANO, 2018,Volume: 12,Issue: 5,Page: 4378-4386
作者:  Zhai, Jiao;  Jia, Yanwei;  Zhao, Lina;  Yuan, Cling;  Gao, Fuping;  Zhang, Xiangchun;  Cai, Pengju;  Gan, Liang;  Guo, Juanjuan;  Yi, Shuhong;  Chai, Zhifang;  Zhao, Yuliang;  Gao, Xueyun
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Peptide-au Cluster  Antitumor Effect  Mitochondria  Puma  Mcl-1  Cell Apoptosis  
Highly Efficient Visible Colloidal Lead-Halide Perovskite Nanocrystal Light-Emitting Diodes Journal article
NANO LETTERS, 2018,Volume: 18,Issue: 5,Page: 3157-3164
作者:  Yan, Fei;  Xing, Jun;  Xing, Guichuan;  Quan, Lina;  Tan, Swee Tiam;  Zhao, Jiaxin;  Su, Rui;  Zhang, Lulu;  Chen, Shi;  Zhao, Yawen;  Huan, Alfred;  Sargent, Edward H.;  Xiong, Qihua;  Demir, Hilmi Volkan
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Colloidal Nanocrystal  Lead-halide Perovskite  Light-emitting Diodes  
Active power and reactive power dispatch of wind farm based on wavelet learning Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND CYBERNETICS, 2018,Volume: 9,Issue: 2,Page: 217-223
作者:  Wang, Zengping;  Zhang, Lefeng;  Li, Guohuang;  Yang, Lina
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Wavelet analysis  Wind power curtailment  DFIG  Active power allocation  Reactive power allocation  
Novel understanding of calcium silicate hydrate from dilute hydration Journal article
CEMENT AND CONCRETE RESEARCH, 2017,Volume: 99,Page: 95-105
作者:  Zhang, Lina;  Yamauchi, Kazuo;  Li, Zongjin;  Zhang, Xixiang;  Ma, Hongyan;  Ge, Shenguang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/30
C-S-H  C3S hydration  Structure  Composition  Crystallinity