UM

浏览/检索结果: 共827条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Rapid internationalization of emerging market firms—The role of geographic diversity and added cultural distance Journal article
International Business Review, 2019,Volume: 28,Issue: 6
作者:  Naveen Kumar Jain;  Nitin Pangarkar;  Lin Yuan;  Vikas Kumar
收藏  |  浏览/下载:98/0  |  提交时间:2019/10/03
Emerging Market Firms  Speed  Internationalization  India  Cultural Distance  Geographic Diversity  Software Firms  
Active Ingredients and Action Mechanisms of Yi Guan Jian Decoction in Chronic Hepatitis B Patients with Liver Fibrosis Journal article
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019,Volume: 2019
作者:  Guangyao Li;  Yuan Zhou;  Daniel Man-Yuen Sze;  Chao Liu;  Qianru Zhang;  Zihao Wang;  Hua Yu;  Ging Chan;  Zhongdao Wu;  Shibing Su;  Yuanjia Hu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2020/01/06
Differentiating emotion-label words and emotion-laden words in emotion conflict: an ERP study Journal article
Experimental Brain Research, 2019,Volume: 237,Issue: 9,Page: 2423-2430
作者:  Zhang,Juan;  Wu,Chenggang;  Yuan,Zhen;  Meng,Yaxuan
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/09/06
Emotion conflict  Emotion-label words  Emotion-laden words  N200  
Dual pH and oxygen luminescent nanoprobes based on graft polymers for extracellular metabolism monitoring and intracellular imaging Journal article
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL, 2019,Volume: 291,Page: 306-318
作者:  Tingting Pan;  Cheng Yang;  Jiayan Shi;  Changxiang Hao;  Yuan Qiao;  Jiaze Li;  Mengyu Deng;  Yanqing Tian;  Meiwan Chen
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2020/01/07
Dual Ph And Oxygen Probes  Amphiphilic Graft Copolymers  Nanoprobes  Extracellular Sensing  Intracellular Imaging  
An Evaluation of a Community-Oriented Policing Program in Taiwan Journal article
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2019,Volume: 62,Issue: 7,Page: 2016-2044
作者:  Kuo,Shih Ya;  Shih,Yuan Chin
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/06/25
citizen and officer surveys  community-oriented policing (COP)  evaluation  open-ended interviews  Our Paichusuo  semi-structured  Taiwan  
The lure of illusory luck: How much are people willing to pay for random shocks Journal article
Journal of Economic Behavior and Organization, 2019,Volume: 106,Page: 269-280
作者:  Yuan,Jia;  Sun,Guang Zhen;  Siu,Ricardo
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
Alphabetic preference  Hothand fallacy  Market value of random shocks  Mutual funds  Online peer-to-peer gambling  
Non-speech and speech pitch perception among Cantonese-speaking children with autism spectrum disorder: An ERP study Journal article
Neuroscience Letters, 2019,Volume: 703,Page: 205-212
作者:  Zhang,Juan;  Meng,Yaxuan;  Wu,Chenggang;  Xiang,Yu Tao;  Yuan,Zhen
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/09/06
Autism spectrum disorder  MMN  Non-Speech pitch  P-MMR  Speech pitch  
pH-sensitive loaded retinal/indocyanine green micelles as an "all-in-on" theranostic agent for multi-modal imagingin vivo guided cellular senescence-photothermal synergistic therapy Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 55,Issue: 44,Page: 6209-6212
作者:  Lipeng Zhu;  Ping Li;  Duyang Gao;  Jie Liu;  Yubin Liu;  Chen Sun;  Mengze Xu;  Xin Chen;  Zonghai Sheng;  Ruibing Wang;  Zhen Yuan;  Lintao Cai;  Yifan Ma;  Qi Zhao
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2020/01/06
Platycodin D triggers the extracellular release of programed death Ligand-1 in lung cancer cells Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2019,Volume: 131
作者:  Mu-Yang Huang;  Xiao-Ming Jiang;  Yu-Lian Xu;  Luo-Wei Yuan;  Yu-Chi Chen;  Guozhen Cui;  Run-Yue Huang;  Bo Liu;  Yitao Wang;  Xiuping Chen;  Jin-Jian Lu
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/11/22
Programmed Death Ligand-1  Platycodin d  Extracellular Release  Natural Products  Cancer  
Multi-level Downsampling of Graph Signals via Improved Maximum Spanning Trees Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2019,Volume: 33,Issue: 3,Page: 1958005
作者:  Zheng, Xianwei;  Tang, Yuan Yan;  Zhou, Jiantao;  Pan, Jianjia;  Yang, Shouzhi;  Li, Youfa;  Wang, Patrick S. P.
收藏  |  浏览/下载:81/0  |  提交时间:2019/04/16
Graph Signals  Maximum Spanning Tree  Graph Density  Unbalance Possibility  Imbalance Reduction