UM

浏览/检索结果: 共67条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Platycodin D triggers the extracellular release of programed death Ligand-1 in lung cancer cells Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2019,Volume: 131
作者:  Mu-Yang Huang;  Xiao-Ming Jiang;  Yu-Lian Xu;  Luo-Wei Yuan;  Yu-Chi Chen;  Guozhen Cui;  Run-Yue Huang;  Bo Liu;  Yitao Wang;  Xiuping Chen;  Jin-Jian Lu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/11/22
Programmed Death Ligand-1  Platycodin d  Extracellular Release  Natural Products  Cancer  
A novel phase analysis method for examining fNIRS neuroimaging data associated with Chinese/English sight translation Journal article
Behavioural Brain Research, 2019,Volume: 361,Page: 151-158
作者:  Ren,Houhua;  Wang,Meng Yun;  He,Yan;  Du,Zhengcong;  Zhang,Jiang;  Zhang,Jing;  Li,Defeng;  Yuan,Zhen
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/10/08
Chinese/English translation  fNIRS  Functional connectivity  Phase analysis method  
Low-Threshold Organic Semiconductor Lasers with the Aid of Phosphorescent Ir(III) Complexes as Triplet Sensitizers Journal article
Advanced Functional Materials, 2019
作者:  Yi Jiang;  Peng Lv;  Jin‐Qiang Pan;  Yan Li;  He Lin;  Xin‐Wen Zhang;  Jiong Wang;  Yuan‐Yuan Liu;  Qi Wei;  Gui‐Chuan Xing;  Wen‐Yong Lai;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/08
Förster Resonance Energy Transfer (Fret)  Organic Gain Media  Organic Semiconductor Lasers (Osls)  Phosphorescent Ir(Iii) Complexes  Triplet Sensitizers  
Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites Journal article
NATURE PHOTONICS, 2018,Volume: 12,Issue: 9,Page: 528-+
作者:  Long, Guankui;  Jiang, Chongyun;  Sabatini, Randy;  Yang, Zhenyu;  Wei, Mingyang;  Quan, Li Na;  Liang, Qiuming;  Rasmita, Abdullah;  Askerka, Mikhail;  Walters, Grant;  Gong, Xiwen;  Xing, Jun;  Wen, Xinglin;  Quintero-Bermudez, Rafael;  Yuan, Haifeng;  Xing, Guichuan;  Wang, X. Renshaw;  Song, Datong;  Voznyy, Oleksandr;  Zhang, Mingtao;  Hoogland, Sjoerd;  Gao, Weibo;  Xiong, Qihua;  Sargent, Edward H.
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/10/30
Node deployment of high altitude platform based ocean monitoring sensor networks Conference paper
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Tianjin, China, 6 20, 2018 - 6 22, 2018
作者:  Duan, Jianli;  Liu, Yuxiang;  Lin, Bin;  Jiang, Yuan;  Hou, Fen
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/11/06
Disrupted small-world brain network topology in pure conduct disorder Journal article
ONCOTARGET, 2017,Volume: 8,Issue: 39,Page: 65506-65524
作者:  Lu, Feng-Mei;  Zhou, Jian-Song;  Zhang, Jiang;  Wang, Xiao-Ping;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/30
Conduct Disorder  Resting-state Functional Magnetic Resonance Imaging  Functional Networks  Small-world  Graph Theoretical Analysis  
C-21-steroidal pregnane sapogenins and their derivatives as anti-inflammatory agents Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2017,Volume: 25,Issue: 13,Page: 3512-3524
作者:  Huang, Lie-Jun;  Chen, Shao-Ru;  Yuan, Chun-Mao;  Gu, Wei;  Guo, Bao-Jian;  Wang, Yi-Tao;  Wang, Ying;  Hao, Xiao-Jiang
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
C21-steroidal Pregnane Steroids  Anti-inflammation  Tlr  Nf-kappa b  Traf6  
An eco-friendly in situ activatable antibiotic via cucurbit[8]uril-mediated supramolecular crosslinking of branched polyethylenimine Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2017,Volume: 53,Issue: 43,Page: 5870-5873
作者:  Li, Shengke;  Jiang, Nan;  Zhao, Wenxuan;  Ding, Yuan-Fu;  Zheng, Ying;  Wang, Lian-Hui;  Zheng, Jun;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Applications of the preview control method to the optimal problem for linear continuous-time stochastic systems with time-delay Journal article
International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing, 2016,Volume: 14,Issue: 6
作者:  Jiang Wu;  Fucheng Liao;  Tang Y.Y.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11
Optimal Control  Preview Control  Stochastic Augmented Error System  Stochastic System  Time-delay System  
Whole-body multispectral photoacoustic imaging of adult zebrafish Journal article
BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS, 2016,Volume: 7,Issue: 9,Page: 3543-3550
作者:  Huang, Na;  Gu, Heng;  Qi, Weizhi;  Zhang, Zhiwei;  Rong, Jian;  Yuan, Zhen;  Ge, Wei;  Jiang, Huabei;  Xi, Lei
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/10