UM

浏览/检索结果: 共30条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
pH-sensitive loaded retinal/indocyanine green micelles as an "all-in-on" theranostic agent for multi-modal imagingin vivo guided cellular senescence-photothermal synergistic therapy Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 55,Issue: 44,Page: 6209-6212
作者:  Lipeng Zhu;  Ping Li;  Duyang Gao;  Jie Liu;  Yubin Liu;  Chen Sun;  Mengze Xu;  Xin Chen;  Zonghai Sheng;  Ruibing Wang;  Zhen Yuan;  Lintao Cai;  Yifan Ma;  Qi Zhao
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2020/01/06
Stereoselective interactions of lactic acid enantiomers with HSA: Spectroscopy and docking application Journal article
FOOD CHEMISTRY, 2019,Volume: 270,Page: 429-435
作者:  Mu, Hongtao;  Chen, Shaohuan;  Liu, Fengyin;  Xiao, Jianbo;  Huang, Hui;  Zhang, Yuhua;  Sun, Yuanming;  Gao, Xiangyang;  Lei, Hongtao;  Yuan, Xuewen
收藏  |  浏览/下载:40/0  |  提交时间:2018/10/30
Lactic acid isomers  Human serum albumin  Fluorescence spectroscopy  Circular dichroism  Docking simulation  
Protein-modified conjugated polymer nanoparticles with strong near-infrared absorption: A novel nanoplatform to design multifunctional nanoprobes for dual-modal photoacoustic and fluorescence imaging Journal article
Nanoscale, 2018,Volume: 10,Issue: 42,Page: 19742-19748
作者:  Gao D.;  Zhang P.;  Liu Y.;  Sheng Z.;  Chen H.;  Yuan Z.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/17
Protein-modified conjugated polymer nanoparticles with strong near-infrared absorption: a novel nanoplatform to design multifunctional nanoprobes for dual-modal photoacoustic and fluorescence imaging Journal article
NANOSCALE, 2018,Volume: 10,Issue: 42,Page: 19742-19748
作者:  Gao, Duyang;  Zhang, Pengfei;  Liu, Yubin;  Sheng, Zonghai;  Chen, Huajie;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites Journal article
NATURE PHOTONICS, 2018,Volume: 12,Issue: 9,Page: 528-+
作者:  Long, Guankui;  Jiang, Chongyun;  Sabatini, Randy;  Yang, Zhenyu;  Wei, Mingyang;  Quan, Li Na;  Liang, Qiuming;  Rasmita, Abdullah;  Askerka, Mikhail;  Walters, Grant;  Gong, Xiwen;  Xing, Jun;  Wen, Xinglin;  Quintero-Bermudez, Rafael;  Yuan, Haifeng;  Xing, Guichuan;  Wang, X. Renshaw;  Song, Datong;  Voznyy, Oleksandr;  Zhang, Mingtao;  Hoogland, Sjoerd;  Gao, Weibo;  Xiong, Qihua;  Sargent, Edward H.
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/10/30
Balanced circularly polarized square loop antenna under even-mode resonance Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF RF AND MICROWAVE COMPUTER-AIDED ENGINEERING, 2018,Volume: 28,Issue: 6
作者:  Yuan, Cheng-Ying;  Lu, Wen-Jun;  Gao, Chen;  Zhu, Lei
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Balanced Antenna  Circularly Polarized Antenna  Even-mode Resonance  Loop Antenna  
Aligned and Graded Type-II Ruddlesden–Popper Perovskite Films for Efficient Solar Cells Journal article
Advanced Energy Materials, 2018,Volume: 8,Issue: 21
作者:  Qing J.;  Liu X.-K.;  Li M.;  Liu F.;  Yuan Z.;  Tiukalova E.;  Yan Z.;  Duchamp M.;  Chen S.;  Wang Y.;  Bai S.;  Liu J.-M.;  Snaith H.J.;  Lee C.-S.;  Sum T.C.;  Gao F.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/04/08
2D  additives  charge separation  layered perovskite  solar cells  
Turning On/Off the Anti-Tumor Effect of the Au Cluster via Atomically Controlling Its Molecular Size Journal article
ACS NANO, 2018,Volume: 12,Issue: 5,Page: 4378-4386
作者:  Zhai, Jiao;  Jia, Yanwei;  Zhao, Lina;  Yuan, Cling;  Gao, Fuping;  Zhang, Xiangchun;  Cai, Pengju;  Gan, Liang;  Guo, Juanjuan;  Yi, Shuhong;  Chai, Zhifang;  Zhao, Yuliang;  Gao, Xueyun
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Peptide-au Cluster  Antitumor Effect  Mitochondria  Puma  Mcl-1  Cell Apoptosis  
Protein-modified ultra-small gold clusters for dual-modal in vivo fluorescence/photoacoustic imaging Journal article
QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY, 2018,Volume: 8,Issue: 3,Page: 326-332
作者:  Gao, Duyang;  Liu, Yubin;  Wang, Yating;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Gold Clusters  Dual-modal Nanoprobe  In Vivo Zebrafish imagIng  Optical-resolution Photoacoustic Imaging System  
Highly Stable Conjugated Polymer Dots as Multifunctional Agents for Photoacoustic Imaging-Guided Photothermal Therapy Journal article
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2018,Volume: 10,Issue: 8,Page: 7012-7021
作者:  Chang, Kaiwen;  Liu, Yubin;  Hu, Dehong;  Qi, Qiaofang;  Gao, Duyang;  Wang, Yating;  Li, Dongliang;  Zhang, Xuanjun;  Zheng, Hairong;  Sheng, Zonghai;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:32/0  |  提交时间:2018/10/30
Conjugated Polymer Dots  Multifunctional Agents  Theranostic Nanoplatform  Photoacoustic Imaging  Photothermal Therapy