UM

浏览/检索结果: 共48条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Platycodin D triggers the extracellular release of programed death Ligand-1 in lung cancer cells Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2019,Volume: 131
作者:  Mu-Yang Huang;  Xiao-Ming Jiang;  Yu-Lian Xu;  Luo-Wei Yuan;  Yu-Chi Chen;  Guozhen Cui;  Run-Yue Huang;  Bo Liu;  Yitao Wang;  Xiuping Chen;  Jin-Jian Lu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/11/22
Programmed Death Ligand-1  Platycodin d  Extracellular Release  Natural Products  Cancer  
Rapid identification of antimicrometastases drugs using integrated model systems with two dimensional monolayer, three dimensional spheroids, and zebrafish xenotransplantation tumors Journal article
BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING, 2018,Volume: 115,Issue: 11,Page: 2828-2843
作者:  Fu, Afu;  Peh, Yu Ming;  Ngan, Weida;  Wei, Na;  Luo, Kathy Qian
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
antimetastasis drug discovery  fluorescence resonance energy transfer  PI3K  AKT pathway  three dimensional tumor spheroids  zebrafish xenograft tumor model  
Psychometric properties of the Chinese version of the Functioning Assessment Short Test (FAST) in bipolar disorder Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 238,Page: 156-160
作者:  Zhang, Yong;  Long, Xingning;  Ma, Xiaojuan;  He, Qianqian;  Luo, Xingguang;  Bian, Yanhui;  Xi, Yuanyuan;  Sun, Xia;  Ng, Chee H.;  Vieta, Eduard;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Bipolar Disorder  Functioning Assessment Short Test  Psychometric Properties  China  
Prevalence of insomnia symptoms and their associated factors in patients treated in outpatient clinics of four general hospitals in Guangzhou, China Journal article
BMC PSYCHIATRY, 2018,Volume: 18,Page: 232
作者:  Zheng, Wei;  Luo, Xin-Ni;  Li, Hai-Yan;  Ke, Xiao-Yin;  Dai, Qing;  Zhang, Chan-Juan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Xiang, Yu-Tao;  Ning, Yu-Ping
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Insomnia Symptoms-medical Outpatients-china  
Association of sleep duration with sleep disturbances, quality of life, and sociodemographic factors in general hospital outpatients Journal article
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, 2018,Volume: 54,Issue: 3,Page: 422-427
作者:  Zheng, Wei;  Luo, Xin-Ni;  Li, Hai-Yan;  Ke, Xiao-Yin;  Dai, Qing;  Zhang, Chan-Juan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Xiang, Yu-Tao;  Ning, Yu-Ping
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Chinese  Outpatients  Quality Of Life  Sleep Duration  
Isolation, Structural Elucidation, and alpha-Glucosidase Inhibitory Activities of Triterpenoid Lactones and Their Relevant Biogenetic Constituents from Ganoderma resinaceum Journal article
MOLECULES, 2018,Volume: 23,Issue: 6
作者:  Chen, Xian-Qiang;  Lin, Li-Gen;  Zhao, Jing;  Chen, Ling-Xiao;  Tang, Yu-Ping;  Luo, De-Lun;  Li, Shao-Ping
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Ganoderma Resinaceum  Triterpenoid  Triterpenoid Lactone  Oxaspirolactone  Alpha-glucosidase  Inhibitory Activity  
Synthetic fluid details for the vorticity loss in advection Conference paper
COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS, Beijing, PEOPLES R CHINA, 2018
作者:  Jian Zhu;  Yu Luo;  Xiaohua Ren;  Ruichu Cai;  Zhifeng Hao;  Hanqiu Sun;  Enhua Wu
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/30
Advection  Angular Kinetic Energy  Numerical Dissipation  Turbulence Synthesis  Vorticity  
Rapid identification of antimicrometastases drugs using integrated model systems with two dimensional monolayer, three dimensional spheroids, and zebrafish xenotransplantation tumors Journal article
Biotechnology & Applied Microbiology, 2018,Volume: 115,Issue: 11,Page: 2828-2843
作者:  Afu Fu;  Yu Ming Peh;  Weida Ngan;  Na Wei;  Kathy Qian Luo
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2019/01/04
Antimetastasis Drug Discovery  Fluorescence Resonance Energy Transfer  Pi3k/akt Pathway  Three Dimensional Tumor Spheroids  
Inducible Activation of FGFR2 in Adult Mice Promotes Bone Formation After Bone Marrow Ablation Journal article
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH, 2017,Volume: 32,Issue: 11,Page: 2194-2206
作者:  Xu, Wei;  Luo, Fengtao;  Wang, Quan;  Tan, Qiaoyan;  Huang, Junlan;  Zhou, Siru;  Wang, Zuqiang;  Sun, Xianding;  Kuang, Liang;  Jin, Min;  Su, Nan;  Jiang, Wanling;  Chen, Liang;  Qi, Huabing;  Zhu, Ying;  Chen, Bo;  Chen, Hangang;  Chen, Shuai;  Gao, Yu;  Xu, Xiaoling;  Deng, Chuxia;  Chen, Lin;  Xie, Yangli;  Du, Xiaolan
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Bone Marrow Ablation  Fgfr2  Bone Formation  Wnt/beta-catenin  
Structure Based Design of N-(3-((1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl)ethynyl)benzenesulfonamides as Selective Leucine-Zipper and Sterile-alpha Motif Kinase (ZAK) Inhibitors Journal article
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, 2017,Volume: 60,Issue: 13,Page: 5927-5932
作者:  Chang, Yu;  Lu, Xiaoyun;  Shibu, Marthandam Asokan;  Dai, Yi-Bo;  Luo, Jinfeng;  Zhang, Yan;  Li, Yingjun;  Zhao, Peng;  Zhang, Zhang;  Xu, Yong;  Tu, Zheng-Chao;  Zhang, Qing-Wen;  Yun, Cai-Hong;  Huang, Chih-Yang;  Ding, Ke
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30