UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Tetrahydrocurcumin, a major metabolite of curcumin, ameliorates allergic airway inflammation by attenuating Th2 response and suppressing the IL-4R alpha-Jak1-STAT6 and Jagged1/Jagged2-Notch1/Notch2 pathways in asthmatic mice Journal article
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY, 2018,Volume: 48,Issue: 11,Page: 1494-1508
作者:  Chen, Bin Lin;  Chen, Yan Qiu;  Ma, Bai Hui;  Yu, Si Fei;  Li, Li Yue;  Zeng, Qing Xiang;  Zhou, Yu Tao;  Wu, Yin Fan;  Liu, Wen Long;  Wan, Jian Bo;  Yang, Yan;  Li, Chun Wei
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
airway inflammation  asthma  dietary factor  tetrahydrocurcumin  Th2 response  
The role of nitric oxide pathway in arginine transport and growth of IPEC-1 cells Journal article
ONCOTARGET, 2017,Volume: 8,Issue: 18,Page: 29976-29983
作者:  Xiao, Hao;  Zeng, Liming;  Shao, Fangyuan;  Huang, Bo;  Wu, Miaomiao;  Tan, Bie;  Yin, Yulong
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
arginine  nitric oxide synthase  mTOR  intestinal porcine epithelial cells (IPEC)  
Evaluation of interactions between RAW264.7 macrophages and small molecules by capillary electrophoresis Journal article
ELECTROPHORESIS, 2017,Volume: 38,Issue: 6,Page: 938-941
作者:  Wang, Feng-Qin;  Li, Qiao-Qiao;  Zhang, Qian;  Wang, Yin-Zhen;  Hu, Yuan-Jia;  Li, Peng;  Wan, Jian-Bo;  Yang, Feng-Qing;  Xia, Zhi-Ning
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Affinity interaction  Cell aggregation  Frontal analysis capillary electrophoresis  RAW264.7 macrophage  
Does right lateral decubitus position change retroperitoneal oblique corridor? A radiographic evaluation from L1 to L5 Journal article
EUROPEAN SPINE JOURNAL, 2017,Volume: 26,Issue: 3,Page: 646-650
作者:  Zhang, Fan;  Xu, Haocheng;  Yin, Bo;  Tao, Hongyue;  Yang, Shuo;  Sun, Chi;  Wang, Yitao;  Yin, Jun;  Shao, Minghao;  Wang, Hongli;  Xia, Xinlei;  Ma, Xiaosheng;  Lu, Feizhou;  Jiang, Jianyuan
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/01
Oblique corridor  OLIF  Position change  
Determination of Platelet Aggregation by Capillary Electrophoresis Journal article
CHROMATOGRAPHIA, 2017,Volume: 80,Issue: 2,Page: 341-345
作者:  Wang, Feng-Qin;  Li, Qiao-Qiao;  Zhang, Qian;  Wang, Yin-Zhen;  Hu, Yuan-Jia;  Li, Peng;  Wan, Jian-Bo;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Capillary electrophoresis  Turbidimetry method  Platelet aggregation  Rhizoma Corydalis extract  Free platelet