UM

浏览/检索结果: 共1条,第1-1条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Cucurbitane Glucosides from the Crude Extract of Siraitia grosvenorii with Moderate Effects on PGC-1 alpha Promoter Activity Journal article
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2017,Volume: 80,Issue: 5,Page: 1428-1435
作者:  Niu, Biao;  Ke, Chang-Qiang;  Li, Bo-Han;  Li, Yuanyuan;  Yi, Yongji;  Luo, Yongwei;  Shuai, Lin;  Yao, Sheng;  Lin, Li-Gen;  Li, Jia;  Ye, Yang
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30