UM

浏览/检索结果: 共24条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Dual-Polarized Bandpass and Band-Notched Frequency-Selective Absorbers Under Multimode Resonance Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2018,Volume: 66,Issue: 12,Page: 7449-7454
作者:  Han, Ye;  Zhu, Lei;  Chang, Yumei;  Li, Bo
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2019/01/17
Dual polarization  frequency-selective absorber (FSA)  high selectivity  notched band  passband  
Intraoperative Detection and Eradication of Residual Microtumors with Gap-Enhanced Raman Tags Journal article
ACS NANO, 2018,Volume: 12,Issue: 8,Page: 7974-7985
作者:  Qiu, Yuanyuan;  Zhang, Yuqing;  Li, Mingwang;  Chen, Gaoxian;  Fan, Chenchen;  Cui, Kai;  Wan, Jian-Bo;  Han, Anpan;  Ye, Jian;  Xiao, Zeyu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
nanomedicine  gap-enhanced Raman tag  cancer theranostics  residual microtumors  surface-enhanced Raman spectroscopy  
Proposal and Design of Dual-Polarized Frequency Selective Absorbers with Passband and Notched-Band Conference paper
Asia Pacific Microwave Conference-Proceedings, Kyoto, Japan, 6-9 Nov. 2018
作者:  Ye Han;  Lei Zhu;  Bo Li;  Yumei Chang;  Lijie Xu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/03/27
Frequency Selective Absorber  Passband  Notched-hand  Dual Polarization  
Novel 3D Bandpass Frequency Selective Structures Based on Stacked Planar Slotlines: Modelling, Design and Validation Conference paper
Asia Pacific Microwave Conference-Proceedings, Kyoto, Japan, 2018-11
作者:  Wanping Zhang;  Bo Li;  Lei Zhu;  Ye Han;  Yun-Peng Lyu
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/03/27
Bandpass Frequency Selective Surface  Equivalent Circuit Model  Slotline  
Identification of a rhodium(III) complex as a Wee1 inhibitor against: TP53 -mutated triple-negative breast cancer cells Journal article
Chemical Communications, 2018,Volume: 54,Issue: 20,Page: 2463-2466
作者:  Yang G.-J.;  Zhong H.-J.;  Ko C.-N.;  Wong S.-Y.;  Vellaisamy K.;  Ye M.;  Ma D.-L.;  Leung C.-H.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/11/06
Cytotoxic cassane diterpenoids from the seeds of Caesalpinia sappan Journal article
CHINESE CHEMICAL LETTERS, 2017,Volume: 28,Issue: 8,Page: 1711-1715
作者:  Wu, Zheng-Feng;  Bao, Han;  Zhou, Fa-Yang;  Liu, Jing-Xin;  Meng, Fan-Cheng;  Feng, Lu;  Lu, Jin-Jian;  Zhang, Qing-Wen;  Ye, Yang;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Caesalpinia Sappan  Cassane Diterpenoid  Phanginin  Caesalsappanin  Cytotoxicity  
Cucurbitane Glucosides from the Crude Extract of Siraitia grosvenorii with Moderate Effects on PGC-1 alpha Promoter Activity Journal article
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, 2017,Volume: 80,Issue: 5,Page: 1428-1435
作者:  Niu, Biao;  Ke, Chang-Qiang;  Li, Bo-Han;  Li, Yuanyuan;  Yi, Yongji;  Luo, Yongwei;  Shuai, Lin;  Yao, Sheng;  Lin, Li-Gen;  Li, Jia;  Ye, Yang
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Naturally occurring furanoditerpenoids: distribution, chemistry and their pharmacological activities Journal article
PHYTOCHEMISTRY REVIEWS, 2017,Volume: 16,Issue: 2,Page: 235-270
作者:  Bao, Han;  Zhang, Qingwen;  Ye, Yang;  Lin, Ligen
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/10/30
Furanoditerpenoids  Distribution  Phytochemistry  Biological Properties  
Deficiency of macrophage migration inhibitory factor attenuates tau hyperphosphorylation in mouse models of Alzheimer's disease Journal article
Journal of Neuroinflammation, 2015,Volume: 12,Issue: 1
作者:  Li S.-Q.;  Yu Y.;  Han J.-Z.;  Wang D.;  Liu J.;  Qian F.;  Fan G.-H.;  Bucala R.;  Ye R.D.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/07
Alzheimer's disease  Astrocyte activation  Macrophage migration inhibitory factor  Tau phosphorylation