UM

浏览/检索结果: 共18条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Triterpenoids from Cyclocarya paliurus and their inhibitory effect on the secretion of apoliprotein B48 in Caco-2 cells Journal article
PHYTOCHEMISTRY, 2017,Volume: 142,Page: 76-84
作者:  Wu, Zheng-Feng;  Meng, Fan-Cheng;  Cao, Lan-Jie;  Jiang, Cui-Hua;  Zhao, Meng-Ge;  Shang, Xu-Lan;  Fang, Sheng-Zuo;  Ye, Wen-Cai;  Zhang, Qing-Wen;  Zhang, Jian;  Yin, Zhi-Qi
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Cyclocarya paliurus  Juglandaceae  Triterpenoids  Cyclocarioside  Apoliprotein B48  
Cytotoxic and apoptosis-inducing activity of C-21 steroids from the roots of Cynanchum atratum Journal article
STEROIDS, 2017,Volume: 122,Page: 1-8
作者:  Zhang, Jian;  Ma, Lin;  Wu, Zheng-Feng;  Yu, Shu-Le;  Wang, Lei;  Ye, Wen-Cai;  Zhang, Qing-Wen;  Yin, Zhi-Qi
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Cynanchum atratum  C-21 steroids  Cytotoxic activity  Apoptosis  Mitochondrial pathway  
Cytotoxic and apoptosis-inducing activity of C21 steroids from the roots of Cynanchum atratum Journal article
Steroids, 2017,Volume: 122,Page: 1-8
作者:  Zhang J.;  Ma L.;  Wu Z.-F.;  Yu S.-L.;  Wang L.;  Ye W.-C.;  Zhang Q.-W.;  Yin Z.-Q.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/28
Apoptosis  C21 steroids  Cynanchum atratum  Cytotoxic activity  Mitochondrial pathway  
Nitric oxide inhibitory xanthones from the pericarps of Garcinia mangostana Journal article
Phytochemistry, 2016,Volume: 131,Page: 115-123
作者:  Liu Q.;  Li D.;  Wang A.;  Dong Z.;  Yin S.;  Zhang Q.;  Ye Y.;  Li L.;  Lin L.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/12/28
Garcinia Mangostana  Clusiaceae  Xanthones  Dimeric Xanthones  No Inhibition  Inos  
C21 steroidal glycosides from Cynanchum stauntonii induce apoptosis in HepG2 cells Journal article
Steroids, 2016,Volume: 106,Page: 55-61
作者:  Yin Z.-Q.;  Yu S.-L.;  Wei Y.-J.;  Ma L.;  Wu Z.-F.;  Wang L.;  Zhang Q.-W.;  Zhao M.;  Ye W.-C.;  Che C.-T.;  Zhang J.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/28
Apoptosis  C(21) steroidal glycoside  Caspase  Cynanchum stauntonii  
Simultaneous determination of eight flavonoids and pogostone in pogostemon cablin by high performance liquid chromatography Journal article
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 2014,Volume: 37,Issue: 12,Page: 1771-1784
作者:  Li P.;  Yin Z.-Q.;  Li S.-L.;  Huang X.-J.;  Ye W.-C.;  Zhang Q.-W.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/28
Flavonoids  Hplc-dad  Pogostemon Cablin  Pogostone  Quantification  Simultaneous Determination  
Non-alkaloid chemical constituents from the rhizome of Coptis teeta Journal article
Journal of China Pharmaceutical University, 2013,Volume: 44,Issue: 4,Page: 307-310
作者:  Meng F.;  Wang L.;  Zhang J.;  Yin Z.;  Zhang Q.;  Ye W.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/12/28
Chemical constituents  Coptis teeta  Non-alkaloid  Structural identification  
Studies on flavonoids from Abies ernestii var. salouenensis Journal article
Chinese Traditional and Herbal Drugs, 2013,Volume: 44,Issue: 11,Page: 1376-1379
作者:  Xiao L.-J.;  Yin Z.-Q.;  Zhang J.;  Zhang Q.-W.;  Ye W.-C.
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2018/12/28
(-)-epigallocatechin  Abies ernestii Rehd. var. salouenensis (Borderes-Rey et Gaussen) Cheng et L. K. Fu  Isohemiphloin  Laricitrin-3-O-β - D-glucopyranoside  Vitexin  
Simultaneous quantification of coumarins, flavonoids and limonoids in Fructus Citri Sarcodactylis by high performance liquid chromatography coupled with diode array detector Journal article
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2012,Volume: 66,Page: 170-175
作者:  Chu J.;  Li S.-L.;  Yin Z.-Q.;  Ye W.-C.;  Zhang Q.-W.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/28
Citrus medica var. sarcodactylis  Coumarin  Flavonoid  HPLC-DAD  Limonoid