UM

浏览/检索结果: 共155条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
An assessment of Body Mass Index and sensitive period for overweight development in Macao students at primary school age Journal article
Anthropological Review, 2019,Volume: 82,Issue: 1,Page: 29-41
作者:  Ho,Walter King Yan;  Ahmed,Md Dilsad;  Leong,Chi Ian;  Chan,Patrick;  Van Niekerk,Rudolph Leon;  Huang,Fan;  Chen,Jessica;  Chan,Nikon;  Silva,João;  Ip,Patrick
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/08/14
body mass index  school-age children  weight status  
Soil-Geogrid Interaction at Various Influencing Factors by Pullout Tests with Applications of FBG Sensors Journal article
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, 2019,Volume: 31,Issue: 1
作者:  Wang, Han-Lin;  Chen, Ren-Peng;  Liu, Qi-Wei;  Kang, Xin;  Wang, Yan-Wei
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/01/17
Soil-geogrid interaction  Fiber Bragg grating (FBG)  Pullout test  Dry density  Fixing condition  
Adaptive Reinforcement Learning Control Based on Neural Approximation for Nonlinear Discrete-Time Systems With Unknown Nonaffine Dead-Zone Input Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS, 2019,Volume: 30,Issue: 1,Page: 295-305
作者:  Liu, Yan-Jun;  Li, Shu;  Tong, Shaocheng;  Chen, C. L. Philip
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/17
Discrete-time systems  neural networks (NNs)  nonlinear systems  optimal control  reinforcement learning  
Atomic Representation-Based Classification: Theory, Algorithm, and Applications Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, 2019,Volume: 41,Issue: 1,Page: 6-19
作者:  Wang, Yulong;  Tang, Yuan Yan;  Li, Luoqing;  Chen, Hong;  Pan, Jianjia
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2019/01/17
Atomic representation  representation-based classification  atomic classification condition  
Gate-controlled VO 2 phase transition for high-performance smart windows Journal article
Science Advances, 2019,Volume: 5,Issue: 3
作者:  Chen S.;  Wang Z.;  Ren H.;  Chen Y.;  Yan W.;  Wang C.;  Li B.;  Jiang J.;  Zou C.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/04/08
A Simple Method for Peak Alignment Using Relative Retention Time Related to an Inherent Peak in Liquid Chromatography-Mass Spectrometry-Based Metabolomics Journal article
Journal of chromatographic science, 2019,Volume: 57,Issue: 1,Page: 9-16
作者:  Wang Y.;  Ma L.;  Zhang M.;  Chen, MW;  Li P.;  He C.;  Yan C.;  Wan J.-B.
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/12/28
Hepatoprotective Effect of Jianpi Huoxue Formula on Nonalcoholic Fatty Liver Disease Induced by Methionine-Choline-Deficient Diet in Rat Journal article
BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, 2019
作者:  Yu Feng;  Yan Chen;  Binrui Yang;  Qingping Lan;  Tao Wang;  Guozhen Cui;  Zhitao Ren;  I. Cheong Choi;  George Pak-Heng Leung;  Fenggen Yan;  Dacan Chen;  Hon Ho Yu;  Simon Ming Yuen Lee
收藏  |  浏览/下载:81/0  |  提交时间:2020/01/16
Trends of Polypharmacy and Prescription Patterns of Antidepressants in Asia Journal article
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2018,Volume: 38,Issue: 6,Page: 598-603
作者:  Huang, Cho-Yin;  Yang, Shu-Yu;  Mojtabai, Ramin;  Lin, Shu-Ku;  He, Yan-Ling;  Chong, Mian-Yoon;  Ungvari, Gabor;  Tan, Chay-Hoon;  Xiang, Yu-Tao;  Sartorius, Norman;  Shinfuku, Naotaka;  Chen, Lian-Yu
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2019/01/17
antidepressant use  polypharmacy  prescription pattern  
Tetrahydrocurcumin, a major metabolite of curcumin, ameliorates allergic airway inflammation by attenuating Th2 response and suppressing the IL-4R alpha-Jak1-STAT6 and Jagged1/Jagged2-Notch1/Notch2 pathways in asthmatic mice Journal article
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY, 2018,Volume: 48,Issue: 11,Page: 1494-1508
作者:  Chen, Bin Lin;  Chen, Yan Qiu;  Ma, Bai Hui;  Yu, Si Fei;  Li, Li Yue;  Zeng, Qing Xiang;  Zhou, Yu Tao;  Wu, Yin Fan;  Liu, Wen Long;  Wan, Jian Bo;  Yang, Yan;  Li, Chun Wei
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
airway inflammation  asthma  dietary factor  tetrahydrocurcumin  Th2 response