UM

浏览/检索结果: 共29条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Quality of life in Chinese patients with schizophrenia treated in primary care Journal article
Psychiatry Research, 2019,Volume: 254,Page: 80-84
作者:  Li,Yan;  Hou,Cai Lan;  Ma,Xin Rong;  Zhong,Bao Liang;  Zang,Yu;  Jia,Fu Jun;  Lin,Yong Qiang;  Lai,Kelly Y.C.;  Chiu,Helen F.K.;  Ungvari,Gabor S.;  Hall,Brian J.;  Cai,Mei Ying;  Ng,Chee H.;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Primary care  Quality of life  Schizophrenia  
Comorbid Moderate–Severe Depressive Symptoms and their Association with Quality of Life in Chinese Patients with Schizophrenia Treated in Primary Care Journal article
Community Mental Health Journal, 2019,Volume: 52,Issue: 8,Page: 921-926
作者:  Hou,Cai Lan;  Ma,Xin Rong;  Cai,Mei Ying;  Li,Yan;  Zang,Yu;  Jia,Fu Jun;  Lin,Yong Qiang;  Chiu,Helen F.K.;  Ungvari,Gabor S.;  Hall,Brian J.;  Zhong,Bao Liang;  Cao,Xiao Lan;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Community-dwelling  Depressive symptoms  Primary care  Schizophrenia  
In vitro immunomodulatory effects of human milk oligosaccharides on murine macrophage RAW264.7 cells Journal article
CARBOHYDRATE POLYMERS, 2019,Volume: 207,Page: 230-238
作者:  Zhang, Weiyue;  Yan, Jingyu;  Wu, Lehao;  Yu, Yang;  Ye, Richard D.;  Zhang, Yan;  Liang, Xinmiao
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/17
Human milk oligosaccharides  Immunomodulator  Nitric oxide  Cytokine  NF-kappa B  MAPKs  
Mellin polar coordinate moment and its affine invariance Journal article
PATTERN RECOGNITION, 2019,Volume: 85,Page: 37-49
作者:  Yang, Jianwei;  Zhang, Liang;  Tang, Yuan Yan
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
Mellin polar coordinate moment  Mellin transform  Repeated integral  Affine moment invariants  Affine transform  
Ruddlesden–Popper Perovskite for Stable Solar Cells Journal article
ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS, 2018,Volume: 1,Issue: 4,Page: 221-231
作者:  Chao Liang;  Dandan Zhao;  Yan Li;  Xiaojun Li;  Shaomin Peng;  Guosheng Shao;  Guichuan Xing
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/04/29
FAM19A1 is a new ligand for GPR1 that modulates neural stem-cell proliferation and differentiation Journal article
FASEB JOURNAL, 2018,Volume: 32,Issue: 11,Page: 5874-5890
作者:  Zheng, Can;  Chen, Dixin;  Zhang, Yan;  Bai, Yun;  Huang, Shiyang;  Zheng, Danfeng;  Liang, Weiwei;  She, Shaoping;  Peng, Xinjian;  Wang, Pingzhang;  Mo, Xiaoning;  Song, Quansheng;  Lv, Ping;  Huang, Jing;  Ye, Richard D.;  Wang, Ying
收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2018/10/31
neural stem cell  GPCR  cytokines  
Are personalized tongxie formula based on diagnostic analyses more effective in reducing IBS symptoms?-A randomized controlled trial Journal article
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE, 2018,Volume: 40,Page: 95-105
作者:  Wang, Yuanyuan;  Fan, Heng;  Xiao, Qi;  Lai, Yaoliang;  Yan, Zhixiang;  Li, Baiwen;  Tang, Min;  Huang, Dawei;  Li, Zhen;  Chen, Hongjing;  Zhu, Qingping;  Luo, Chao;  Chen, Xuan;  Fen, Jin;  Jiang, Zhengyan;  Zheng, Liang;  Liu, Xingxing;  Tang, Qing;  Zuo, Dongmei;  Ye, Jingyi;  Yang, Yongqiang;  Huang, Huisuo;  Tang, Zongxiang;  Lu, Weimin;  Xiao, Jun;  Pharm D China Irritable Bowel Synd
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Irritable bowel syndrome (IBS)  Randomized controlled trial  Chinese herbal medicine formula  Personalized tongxie formulas  Differential diagnosis  
Development and validation of a new cognitive screening test: The Hong Kong Brief Cognitive Test (HKBC) Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY, 2018,Volume: 33,Issue: 7,Page: 994-999
作者:  Chiu, Helen F. K.;  Zhong, Bao-Liang;  Leung, Tony;  Li, S. W.;  Chow, Paulina;  Tsoh, Joshua;  Yan, Connie;  Xiang, Yu-Tao;  Wong, Mike
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
cognitive impairment  dementia  screening  
Main active constituent identification in Guanxinjing capsule, a traditional Chinese medicine, for the treatment of coronary heart disease complicated with depression Journal article
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, 2018,Volume: 39,Issue: 6,Page: 975-987
作者:  Zhang, Yan-qiong;  Guo, Qiu-yan;  Li, Qiu-yue;  Ren, Wei-qiong;  Tang, Shi-huan;  Wang, Song-song;  Liang, Ri-xin;  Li, De-feng;  Zhang, Yi;  Xu, Hai-yu;  Yang, Hong-jun
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
traditional Chinese medicine  Guanxinjing capsule  coronary heart disease  depression  integrative pharmacology  in silico ADME prediction  target prediction  network analysis  
Tongxie Formula Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome Journal article
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY, 2017,Volume: 15,Issue: 11,Page: 1724-1732
作者:  Fan, Heng;  Zheng, Liang;  Lai, Yaoliang;  Lu, Weimin;  Yan, Zhixiang;  Xiao, Qi;  Li, Baiwen;  Tang, Min;  Huang, Dawei;  Wang, Yuanyuan;  Li, Zhen;  Mei, Yuwei;  Jiang, Zhengyan;  Liu, Xingxing;  Tang, Qing;  Zuo, Dongmei;  Ye, Jingyi;  Yang, Yongqiang;  Huang, Huisuo;  Tang, Zongxiang;  Xiao, Jun;  China Irritable Bowel Syndrome C
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30
Functional Disorder  Asia  Comparison  Alternative Medicine