UM

浏览/检索结果: 共393条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Impacts of alkaline on the defects property and crystallization kinetics in perovskite solar cells Journal article
Nature Communications, 2019,Volume: 10,Issue: 1
作者:  Yihua Chen;  Nengxu Li;  Ligang Wang;  Liang Li;  Ziqi Xu;  Haoyang Jiao;  Pengfei Liu;  Cheng Zhu;  Huachao Zai;  Mingzi Sun;  Wei Zou;  Shuai Zhang;  Guichuan Xing;  Xinfeng Liu;  Jianpu Wang;  Dongdong Li;  Bolong Huang;  Qi Chen;  Huanping Zhou
收藏  |  浏览/下载:73/0  |  提交时间:2019/04/08
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Predictors for students’ self-efficacy in online collaborative groupwork Journal article
Educational Technology Research and Development, 2019,Volume: 67,Issue: 4,Page: 767-791
作者:  Du,Jianxia;  Fan,Xitao;  Xu,Jianzhong;  Wang,Chuang;  Sun,Li;  Liu,Fangtong
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/08/02
Leadership  On-line groupwork  Self-efficacy  Technology and media use  Trust relationship  Willingness to handle challenges  
Predictors for students’ self-efficacy in online collaborative groupwork Journal article
Educational Technology Research and Development, 2019,Volume: 67,Issue: 4,Page: 767-791
作者:  Du,Jianxia;  Fan,Xitao;  Xu,Jianzhong;  Wang,Chuang;  Sun,Li;  Liu,Fangtong
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/08/07
Leadership  On-line groupwork  Self-efficacy  Technology and media use  Trust relationship  Willingness to handle challenges  
Discovery of fused bicyclic derivatives of 1H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-1-one as VDR signaling regulators Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2019,Volume: 27,Issue: 17,Page: 3879-3888
作者:  Bin Xu;  Mo-Yu Ding;  Zhibing Weng;  Zheng-Qing Li;  Feng Li;  Xia Sun;  Qiu-Ling Chen;  Yi-Tao Wang;  Ying Wang;  Guo-Chun Zhou
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/11/22
1h-pyrrolo[1,2-c]Imidazol-1-one  Vitamin d Receptor (Vdr)  Autophagy  Apoptosis  
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
pH-sensitive loaded retinal/indocyanine green micelles as an "all-in-on" theranostic agent for multi-modal imagingin vivo guided cellular senescence-photothermal synergistic therapy Journal article
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 55,Issue: 44,Page: 6209-6212
作者:  Lipeng Zhu;  Ping Li;  Duyang Gao;  Jie Liu;  Yubin Liu;  Chen Sun;  Mengze Xu;  Xin Chen;  Zonghai Sheng;  Ruibing Wang;  Zhen Yuan;  Lintao Cai;  Yifan Ma;  Qi Zhao
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2020/01/06
A mathematical analysis of improved EigenAnt algorithm Journal article
Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence, 2019,Volume: 31,Issue: 2,Page: 291-309
作者:  Gou G.;  Zhao Y.;  Li Q.;  Xu Q.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/04/04
Ant colony optimisation  convergence analysis  EigenAnt Algorithm  stability analysis  swarm intelligence  
Noda iterations for generalized eigenproblems following Perron-Frobenius theory Journal article
Numerical Algorithms, 2019,Volume: 80,Issue: 3,Page: 937–955
作者:  Xiao Shan Chen;  Seak-Weng Vong;  Wen Li;  Hongguo Xu
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2019/03/22
Generalized Eigenproblem  Generalized Noda Iteration  Nonnegative Irreducible Matrix  M-matrix  Quadratic Convergence  Perron-frobenius Theory