UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2020/01/16
Multi-level Downsampling of Graph Signals via Improved Maximum Spanning Trees Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2019,Volume: 33,Issue: 3,Page: 1958005
作者:  Zheng, Xianwei;  Tang, Yuan Yan;  Zhou, Jiantao;  Pan, Jianjia;  Yang, Shouzhi;  Li, Youfa;  Wang, Patrick S. P.
收藏  |  浏览/下载:81/0  |  提交时间:2019/04/16
Graph Signals  Maximum Spanning Tree  Graph Density  Unbalance Possibility  Imbalance Reduction  
Parseval transforms for finite frames Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF WAVELETS MULTIRESOLUTION AND INFORMATION PROCESSING, 2018,Volume: 16,Issue: 3
作者:  Zheng, Xianwei;  Yang, Shouzhi;  Tang, Yuan Yan;  Li, Youfa
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Frames  Parseval transform  right regular Parseval transform matrix (RRPTM)  left Parseval transform matrix (LPTM)  RGS Parseval frames  canonical Parseval frame  
Classification via atomic representation Conference paper
Proceedings - 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015, Gdynia, Poland, 24-26 June 2015
作者:  Yulong Wang;  Y.Y. Tang;  Lina Yang;  Huiwu Luo;  Haoliang Yuan;  Xianwei Zheng;  Jianjia Pan
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11
Atomic Representation  Pattern Classification  Sparse Representation  
Similarity Analysis based on Sparse Representation for Protein Sequence Comparison Conference paper
Proceedings - 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015, Gdynia, Poland, 24-26 June 2015
作者:  Lina Yang;  Yuan Yan Tang;  Yulong Wang;  Huiwu Luo;  Jianjia Pan;  Haoliang Yuan;  Xianwei Zheng;  Chunli Li;  Ting Shu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/02/11
Feature Extraction  L1-regularized Least Squares  Protein Sequence Analysis  Sparse Representation  
Redundant graph Fourier transform Conference paper
Proceedings - 2015 IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, CYBCONF 2015, Gdynia, POLAND, 24-26 June 2015
作者:  Xianwei Zheng;  Yuanyan Tang;  Jiantao Zhou;  Lina Yang;  Haoliang Yuan;  Yulong Wang;  Chunli Li
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/12/22
Graph Fourier Transform  Graph Laplacian Matrix  Redundant Graph Fourier Transform  Signal Compression