UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
Relationships Between Illness Perception and Post-traumatic Growth Among Newly Diagnosed HIV-Positive Men Who have Sex with Men in China Journal article
AIDS AND BEHAVIOR, 2018,Volume: 22,Issue: 6,Page: 1885-1898
作者:  Lau, Joseph T. F.;  Wu, Xiaobing;  Wu, Anise M. S.;  Wang, Zixin;  Mo, Phoenix K. H.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Post-traumatic Growth  Illness Perception  Common Sense Model  Men Who Have Sex With Men  Hiv-positive