UM

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Modulation of electroosmotic flow in capillary electrophoresis by plant polyphenol-inspired gallic acid/polyethyleneimine coatings: Analysis of small molecules Journal article
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, 2019,Volume: 1124,Page: 7-16
作者:  Hao Zhang;  Dong-Dong Zhou;  Feng-Qing Yang;  Zheng-Ming Qian;  Chun-Hong Li;  Wen-Jia Li;  Sheng-Peng Wang;  Yi-Tao Wang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/11/22
Capillary Modification  Gallic Acid  Polyethyleneimine  Co-deposition  Small Molecules  
SDS-PAGE and 2-DE protein profiles of Ganoderma lucidum from different origins Journal article
PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 2018,Volume: 31,Issue: 2,Page: 447-454
作者:  Li, Chun-Hong;  Zuo, Hua-Li;  Chen, Cen;  Hu, Yuan-Jia;  Qian, Zheng-Ming;  Li, Wen-Jia;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Ganoderma lucidum  SDS-PAGE  2-DE  bioactive protein  protein profiles  
Generalized Type III Controller Design Interface for DC-DC Converters Conference paper
IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, Macao, China, 1-4 Nov. 2015
作者:  Ka-Fai Chan;  Chi-Seng Lam;  Wen-Liang Zeng;  Wen-Ming Zheng;  Sai-Weng Sin;  Man-Chung Wong
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/23
Capacitive Floating Level Shifter: Modeling and Design Conference paper
TENCON 2015 - 2015 IEEE Region 10 Conference, Macao, China, 1-4 Nov. 2015
作者:  Wen-Ming Zheng;  Chi-Seng Lam;  Sai-Weng Sin;  Yan Lu;  Man-Chung Wong;  Seng-Pan U.;  R.P. Martins
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/12/23
Level Shifter  Floating Level Shifter  Dc-dc Converter  Fully-integrated  Switched-capacitor  
DCM operation analysis of KY converter Journal article
Electronics Letters, 2015,Volume: 51,Issue: 24,Page: 2037-2039
作者:  Wen-Liang Zeng;  Chi-Seng Lam;  Wen-Ming Zheng;  Sai-Weng Sin;  Ning-Yi Dai;  Seng-Pan U;  Rui Paulo Martins
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/12/23