UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Triterpenoids from Cyclocarya paliurus and their inhibitory effect on the secretion of apoliprotein B48 in Caco-2 cells Journal article
PHYTOCHEMISTRY, 2017,Volume: 142,Page: 76-84
作者:  Wu, Zheng-Feng;  Meng, Fan-Cheng;  Cao, Lan-Jie;  Jiang, Cui-Hua;  Zhao, Meng-Ge;  Shang, Xu-Lan;  Fang, Sheng-Zuo;  Ye, Wen-Cai;  Zhang, Qing-Wen;  Zhang, Jian;  Yin, Zhi-Qi
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Cyclocarya paliurus  Juglandaceae  Triterpenoids  Cyclocarioside  Apoliprotein B48  
A 0.6V 8b 100MS/s SAR ADC with minimized DAC capacitance and switching energy in 65nm CMOS Conference paper
2013 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2013), Beijing, PEOPLES R CHINA, MAY 19-23, 2013
作者:  Wen-Lan Wu;  Yan Zhu;  Li Ding;  Chi-Hang Chan;  U-Fat Chio;  Sai-Weng Sin;  Seng-Pan U;  Rui Paulo Martins
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/02/11
A 10-bit SAR ADC with two redundant decisions and splitted-MSB-cap DAC array Conference paper
2012 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems, Kaohsiung, TAIWAN, DEC 02-05, 2012
作者:  Wen-Lan Wu;  Sai-Weng Sin;  Seng-Pan U;  Rui Paulo Martins
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/02/11