UM

浏览/检索结果: 共35条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Fear as political dynamics: Chinese peasant workers’ struggle over social security Journal article
Inter-Asia Cultural Studies, 2019,Volume: 20,Issue: 1,Page: 19-38
作者:  Shi,Wei
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/06/18
body  China  fear  Peasant worker  politics of emotion  social security  subjectivity  
Ten Years and the politics of fear in post-Umbrella Hong Kong Journal article
Continuum, 2019,Volume: 33,Issue: 1,Page: 105-118
作者:  Shi,Wei
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/06/18
emotion  Hong Kong subjectivity  politics of fear  Ten Years  
Unconventional solution-phase epitaxial growth of organic-inorganic hybrid perovskite nanocrystals on metal sulfide nanosheets Journal article
Science China Materials, 2019,Volume: 62,Issue: 1,Page: 43-53
作者:  Zhipeng Zhang;  Fangfang Sun;  Zhaohua Zhu;  Jie Dai;  Kai Gao;  Qi Wei;  Xiaotong Shi;  Qian Sun;  Yan Yan;  Hai Li;  Haidong Yu;  Guichuan Xing;  Xiao Huang;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2019/04/08
Epitaxial Growth  Organic-inorganic Hybrid Perovskite  Paper-based Photodetector  Transition Metal Chalcogenide  
Vascular endothelial growth factor gene transfer therapy for coronary artery disease: A systematic review and meta-analysis Journal article
CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS, 2018,Volume: 36,Issue: 5
作者:  Yuan, Rong;  Xin, Qiqi;  Shi, Weili;  Liu, Wei;  Lee, Simon-M.;  Hoi, Puiman;  Li, Lin;  Zhao, Jun;  Cong, Weihong;  Chen, Keji
浏览  |  Adobe PDF(849Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:189/12  |  提交时间:2018/10/30
Angina Pectoris  Angiogenesis Inducing Agents  Coronary Artery Disease  Genetic Therapy  Myocardial Ischemia  Vascular Endothelial Growth Factor  
Electromagnetic-Thermal Analysis of Human Head Exposed to Cell Phones With the Consideration of Radiative Cooling Journal article
IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, 2018,Volume: 17,Issue: 9,Page: 1584-1587
作者:  Zhang, Huan Huan;  Lin, Zhong Chao;  Sha, Wei E. I.;  Choi, Wai Wa;  Tam, Kam Weng;  Donoro, Daniel Garcia;  Shi, Guangming
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Convective cooling  finite-element method (FEM)  radiative cooling  specific absorption rate (SAR)  thermal simulation  
Effects of insulin on transcriptional response and permeability in an in vitro model of human blood-brain barrier Journal article
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY, 2018,Volume: 119,Issue: 7,Page: 5657-5664
作者:  Kuai, Ziyu;  Xu, Yan;  Zhao, Qi;  Liu, Jie;  Guan, Shanshan;  Qiao, Yongbo;  Gong, Xin;  Nie, Jiaojiao;  Li, Pengju;  Liu, Dongni;  Xing, Yifan;  Li, Huiwen;  Sun, Zixiao;  Wang, Wenqi;  Ning, Chunan;  Shi, Yuhua;  Kong, Wei;  Shan, Yaming
收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2018/10/30
Alzheimer's Disease  Human Blood-brain Barrier  Insulin  Type 2 Diabetes  Transcriptional Response  Permeability  
Main active constituent identification in Guanxinjing capsule, a traditional Chinese medicine, for the treatment of coronary heart disease complicated with depression Journal article
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, 2018,Volume: 39,Issue: 6,Page: 975-987
作者:  Zhang, Yan-qiong;  Guo, Qiu-yan;  Li, Qiu-yue;  Ren, Wei-qiong;  Tang, Shi-huan;  Wang, Song-song;  Liang, Ri-xin;  Li, De-feng;  Zhang, Yi;  Xu, Hai-yu;  Yang, Hong-jun
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
traditional Chinese medicine  Guanxinjing capsule  coronary heart disease  depression  integrative pharmacology  in silico ADME prediction  target prediction  network analysis  
Influence of recovery duration during 6-s sprint interval exercise on time spent at high rates of oxygen uptake Journal article
Journal of Exercise Science and Fitness, 2018,Volume: 16,Issue: 1,Page: 16-20
作者:  Shi,Qingde;  Tong,Tomas K.;  Sun,Shengyan;  Kong,Zhaowei;  Chan,Chan Kit;  Liu,Wei;  Nie,Jinlei
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/08/07
Aerobic fitness  Exercise  Sprint interval training  Teleoanticipation  Wingate sprints  
Influence of recovery duration during 6-s sprint interval exercise on time spent at high rates of oxygen uptake Journal article
JOURNAL OF EXERCISE SCIENCE & FITNESS, 2018,Volume: 16,Issue: 1,Page: 16-20
作者:  Shi, Qingde;  Tong, Tomas K.;  Sun, Shengyan;  Kong, Zhaowei;  Chan, Chan Kit;  Liu, Wei;  Nie, Jinlei
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Exercise  Sprint interval training  Wingate sprints  Aerobic fitness  Teleoanticipation  
Super air stable quasi-2D organic-inorganic hybrid perovskites for visible light-emitting diodes Journal article
OPTICS EXPRESS, 2018,Volume: 26,Issue: 2,Page: A66-A74
作者:  Guo Jia;  Ze-Jiao Shi;  Ying-Dong Xia;  Qi Wei;  Yong-Hua Chen;  Gui-Chuan Xing;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30