UM

浏览/检索结果: 共31条,第1-10条 帮助

  只显示已认领条目
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Chinese citizens' trust in Japan and South Korea: Findings from a four-city survey Journal article
International Studies Quarterly, 2019,Volume: 60,Issue: 4,Page: 778-789
作者:  Li,Xiaojun;  Wang,Jianwei;  Chen,Dingding
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/06/27
Lying low no more? China's new thinking on the Tao Guang Yang Hui strategy Journal article
China: An International Journal, 2019,Volume: 9,Issue: 2,Page: 195-216
作者:  Chen,Dingding;  Wang,Jianwei
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/06/27
Introduction: New players and new order of global governance Book
2019
作者:  Wang,Jianwei;  Song,Weiqing
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/27
The discourse on China’s rise Journal article
China: An International Journal, 2019,Volume: 15,Issue: 1,Page: 24-40
作者:  Wang,Jianwei
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/06/25
Chinese citizens' trust in Japan and South Korea: Findings from a four-city survey Journal article
International Studies Quarterly, 2019,Volume: 60,Issue: 4,Page: 778-789
作者:  Li,Xiaojun;  Wang,Jianwei;  Chen,Dingding
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/06/25
Lying low no more? China's new thinking on the Tao Guang Yang Hui strategy Journal article
China: An International Journal, 2019,Volume: 9,Issue: 2,Page: 195-216
作者:  Chen,Dingding;  Wang,Jianwei
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
Chinese discourse on Japan as a ‘normal country’ Book
2019
作者:  Wang,Jianwei
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/06/25
Periphery Diplomacy: Moving to the Center of China's Foreign Policy Journal article
Series on Contemporary China, 2019,Volume: 45,Page: 3-14
作者:  Wang,Jianwei;  Hoo,Tiang Boon
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/06/25
Xi Jinping’s ‘major country diplomacy:’ A paradigm shift Journal article
Journal of Contemporary China, 2019,Volume: 28,Issue: 115,Page: 15-30
作者:  Wang,Jianwei
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/06/27