UM

浏览/检索结果: 共34条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Social Segregation in Hong Kong’s Schools: 2000–2012 Journal article
Chinese Sociological Review, 2019,Volume: 48,Issue: 3,Page: 248-270
作者:  Zhou,Yisu;  Cai,Tianji;  Wang,Dan
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/06/25
Neuroprotective Effects of BHDPC, a Novel Neuroprotectant, on Experimental Stroke by Modulating Microglia Polarization Journal article
ACS CHEMICAL NEUROSCIENCE, 2019,Volume: 10,Issue: 5,Page: 2434-2449
作者:  Chuwen Li;  Yaqi Bian;  Yu Feng;  Fan Tang;  Liang Wang;  Maggie Pui Man Hoi;  Dan Ma;  Chao Zhao;  Simon Ming Yuen Lee
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2020/01/16
Bhdpc  Ischemic Stroke  Microglia  Nf-κb  Creb  Pka  
Suicidality and clinical correlates in Chinese men who have sex with men (MSM) with HIV infection Journal article
PSYCHOLOGY HEALTH & MEDICINE, 2019,Volume: 24,Issue: 2,Page: 137-143
作者:  Wang, Yuan-Yuan;  Dong, Min;  Zhang, Qinge;  Xu, Dan-Dan;  Zhao, Jin;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/01/17
Suicidality  human immunodeficiency virus  men who have sex with men  China  
Prevalence of major depressive disorder in children and adolescents in China: A systematic review and meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 241,Page: 592-598
作者:  Xu Dan-Dan;  Rao Wen-Wang;  Cao Xiao-Lan;  Wen Si-Ying;  Che Weng-Ian;  Chee, Ng H.;  Ungvari, Gabor S.;  Du Yasong;  Zhang Ling;  Xiang Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Depression  Children  Adolescents  Prevalence  Meta-analysis  China  
A Role for MK2 in Enhancing Neutrophil-Derived ROS Production and Aggravating Liver schemia/Reperfusion Injury Journal article
FRONTIERS IN IMMUNOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Sun, Lei;  Wu, Qiong;  Nie, Yunjuan;  Cheng, Ni;  Wang, Rui;  Wang, Gang;  Zhang, Dan;  He, Huiqiong;  Ye, Richard D.;  Qian, Fang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/17
MK2  ROS  p47(phox)  neutrophils  hepatic ischemia/reperfusion injury  
MK2 mediates macrophage activation and acute lung injury by regulating let-7e miRNA Journal article
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR PHYSIOLOGY, 2018,Volume: 315,Issue: 3,Page: L371-L381
作者:  Wu, Yaxian;  He, Huiqiong;  Ding, Yunhe;  Liu, Sirui;  Zhang, Depeng;  Wang, Jun;  Jiang, Hongchao;  Zhang, Dan;  Sun, Lei;  Ye, Richard D.;  Qian, Feng
浏览  |  Adobe PDF(2092Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:132/10  |  提交时间:2018/10/30
acute lung injury  let-7e  lipopolysaccharides  macrophage  MAPK-activated protein kinase 2  miRNA  MK2  
Prevalence of Internet addiction disorder in Chinese university students: A comprehensive meta-analysis of observational studies Journal article
JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS, 2018,Volume: 7,Issue: 3,Page: 610-623
作者:  Li, Lu;  Xu, Dan-Dan;  Chai, Jing-Xin;  Wang, Di;  Li, Lin;  Zhang, Ling;  Lu, Li;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Mei, Song-Li;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/10/30
Internet Addiction Disorder  Meta-analysis  University Students  China  
A Survey of Data Mining and Deep Learning in Bioinformatics Journal article
JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS, 2018,Volume: 42,Issue: 8
作者:  Lan, Kun;  Wang, Dan-tong;  Fong, Simon;  Liu, Lian-sheng;  Wong, Kelvin K. L.;  Dey, Nilanjan
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Bioinformatics  Biomedicine  Data mining  Machine learning  Deep learning  
The development and validation of a short version of the 33-item Hypomania Checklist (HCL-33) Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 235,Page: 206-210
作者:  Wang, Yuan-Yuan;  Feng, Yuan;  Xu, Dan-Dan;  Huang, Wei;  Chow, Ines H. I.;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Yuan, Zhen;  Wang, Gang;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Bipolar Disorder  Major Depressive Disorder  Screening  Hcl