UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Comparison of insight and clinical variables in homeless and non-homeless psychiatric inpatients in China Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2017,Volume: 255,Page: 13-16
作者:  Fu, Yan-Nan;  Cao, Xiao-Lan;  Hou, Cai-Lan;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Chiu, Helen F. K.;  Lin, Yong-Qiang;  Wang, Lihui;  Zheng, Xiaocong;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Insight  Homelessness  Correlates  
Hierarchical identification of bioactive components in a medicinal herb by preparative high-performance liquid chromatography and selective knock-out strategy Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2017,Volume: 135,Page: 206-216
作者:  Qu, Cheng;  Wang, Lin-Yan;  Lin, Hang;  Shang, Er-Xin;  Tang, Yu-Ping;  Yue, Shi-Jun;  Jin, Yi;  Tao, Wei-Wei;  Li, Shao-Ping;  Hua, Yong-Qing;  Liu, Pei;  Su, Shu-Lan;  Zhou, Huiping;  Qian, Da-Wei;  Duan, Jin-Ao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Safflower  Herb  Contribution  Component  High-performance liquid chromatography  Knock-out  
Integrated work-flow for quantitative metabolome profiling of plants, Peucedani Radix as a case Journal article
ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2017,Volume: 953,Page: 40-47
作者:  Song, Yuelin;  Song, Qingqing;  Liu, Yao;  Li, Jun;  Wan, Jian-Bo;  Wang, Yitao;  Jiang, Yong;  Tu, Pengfei
浏览  |  Adobe PDF(782Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:156/9  |  提交时间:2018/10/30
Quantitative Metabolome  Integrated Work-flow  Offline Two Dimensional Liquid  Chromatography  Linear Range  Peucedani Radix  Isomer  
Suicidal ideation at 1-year post-stroke: A nationwide survey in China Journal article
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, 2017,Volume: 44,Page: 38-42
作者:  Yang, Yang;  Shi, Yu-Zhi;  Zhang, Ning;  Wang, Shuo;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wang, Yi-Long;  Zhao, Xing-Quan;  Wang, Yong-Jun;  Wang, Chun-Xue;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Stroke  Suicidal Ideation  Insomnia  Depression  
New instrumentation for large-scale quantitative analysis of components spanning a wide polarity range by column-switching hydrophilic interaction chromatography-turbulent flow chromatography-reversed phase liquid chromatography-tandem mass spectrometry Journal article
RSC ADVANCES, 2017,Volume: 7,Issue: 51,Page: 31838-31849
作者:  Song, Qingqing;  Zhao, Yunfang;  Chen, Xiaojia;  Li, Jun;  Li, Peng;  Jiang, Yong;  Wang, Yitao;  Song, Yuelin;  Tu, Pengfei
浏览  |  Adobe PDF(1213Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:126/3  |  提交时间:2018/10/30
Scanning the human genome at kilobase resolution Journal article
Genome Research, 2008,Volume: 18,Issue: 5,Page: 751–762
作者:  Jun Chen;  Yeong C. Kim;  Yong-Chul Jung;  Zhenyu Xuan;  Geoff Dworkin;  Yanming Zhang;  Michael Q. Zhang;  San Ming Wang
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/12/21