UM

浏览/检索结果: 共982条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2020/01/16
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Prevalence and Factors of Concurrent Multiple Male Sex Partnership Among Men Who Have Sex With Men With Regular Sex Partners in Beijing, China Journal article
Journal of Sex and Marital Therapy, 2019,Volume: 45,Issue: 3,Page: 247-258
作者:  Wu,Anise M.S.;  Lau,Joseph T.F.;  Wang,Zixin;  Ma,Lu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
Prevalence and Factors of Concurrent Multiple Male Sex Partnership Among Men Who Have Sex With Men With Regular Sex Partners in Beijing, China Journal article
Journal of Sex and Marital Therapy, 2019,Volume: 45,Issue: 3,Page: 247-258
作者:  Wu,Anise M.S.;  Lau,Joseph T.F.;  Wang,Zixin;  Ma,Lu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
Growth mechanism of black phosphorus synthesized by different ball milling techniques Journal article
Journal of Alloys and Compounds, 2019,Page: 339-346
作者:  Zhou F.;  Ouyang L.;  Zeng M.;  Liu J.;  Wang H.;  Shao H.;  Zhu M.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/04/08
Ball milling  Black phosphorus  Growth mechanism  Lithium-ion battery  
Neuroprotective Effects of BHDPC, a Novel Neuroprotectant, on Experimental Stroke by Modulating Microglia Polarization Journal article
ACS CHEMICAL NEUROSCIENCE, 2019,Volume: 10,Issue: 5,Page: 2434-2449
作者:  Chuwen Li;  Yaqi Bian;  Yu Feng;  Fan Tang;  Liang Wang;  Maggie Pui Man Hoi;  Dan Ma;  Chao Zhao;  Simon Ming Yuen Lee
收藏  |  浏览/下载:78/0  |  提交时间:2020/01/16
Bhdpc  Ischemic Stroke  Microglia  Nf-κb  Creb  Pka  
Prevalence and Factors of Concurrent Multiple Male Sex Partnership Among Men Who Have Sex With Men With Regular Sex Partners in Beijing, China Journal article
Journal of Sex and Marital Therapy, 2019,Volume: 45,Issue: 3,Page: 247-258
作者:  Wu,Anise M.S.;  Lau,Joseph T.F.;  Wang,Zixin;  Ma,Lu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/07/09
Prevalence and Factors of Concurrent Multiple Male Sex Partnership Among Men Who Have Sex With Men With Regular Sex Partners in Beijing, China Journal article
Journal of Sex and Marital Therapy, 2019,Volume: 45,Issue: 3,Page: 247-258
作者:  Wu,Anise M.S.;  Lau,Joseph T.F.;  Wang,Zixin;  Ma,Lu
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/07/11
Prevalence and Factors of Concurrent Multiple Male Sex Partnership Among Men Who Have Sex With Men With Regular Sex Partners in Beijing, China Journal article
Journal of Sex and Marital Therapy, 2019,Volume: 45,Issue: 3,Page: 247-258
作者:  Wu,Anise M.S.;  Lau,Joseph T.F.;  Wang,Zixin;  Ma,Lu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/07/11
Vanadium self-intercalated C/V 1.11 S 2 nanosheets with abundant active sites for enhanced electro-catalytic hydrogen evolution Journal article
Electrochimica Acta, 2019,Volume: 300,Page: 208-216
作者:  Yang M.;  Cao L.;  Wang Z.;  Qu Y.;  Shang C.;  Guo H.;  Xiong W.;  Zhang J.;  Shi R.;  Zou J.;  Cheng C.;  Pan H.;  Lu Z.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2019/04/08
C/v 1.11 s 2 Nanosheets  Electrocatalysts  Gibbs Free Energy For Hydrogen Adsorption  Hydrogen Evolution Reaction  Self-intercalated