UM

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:76/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Supramolecular strategy for reducing the cardiotoxicity of bedaquiline without compromising its antimycobacterial efficacy Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Kunming, PEOPLES R CHINA, AUG 25-30, 2018
作者:  Kuok, Kit Ieng;  Ng, Phoebe Choi In;  Ji, Xia;  Wang, Chunming;  Yew, Wing Wai;  Chan, Denise P. C.;  Zheng, Jun;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Ruibing
浏览  |  Adobe PDF(423Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:213/29  |  提交时间:2018/10/30
Cucurbit[7]Uril  Bedaquiline  Supramolecular Formulation  Cardiotoxicity  Antimycobacterial  
BHDPC Is a Novel Neuroprotectant That Provides Anti-neuroinflammatory and Neuroprotective Effects by Inactivating NF-kappa B and Activating PKA/CREB Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Li, Chuwen;  Chen, Tongkai;  Zhou, Hefeng;  Feng, Yu;  Hoi, Maggie P. M.;  Ma, Dan;  Zhao, Chao;  Zheng, Ying;  Lee, Simon M. Y.
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Bhdpc  Neuroinflammation  Microglia  Nf-kappa b  Creb  Pka  
Supramolecular Encapsulation and Bioactivity Modulation of a Halonium Ion by Cucurbit[n]uril (n=7, 8) Journal article
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, 2018,Volume: 83,Issue: 8,Page: 4882-4887
作者:  Yin, Hang;  Huang, Qiaoxian;  Zhao, Wenwen;  Bardelang, David;  Siri, Didier;  Chen, Xiuping;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Inhibitory Effects of Betulinic Acid on LPS-Induced Neuroinflammation Involve M2 Microglial Polarization via CaMKK beta-Dependent AMPK Activation Journal article
FRONTIERS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE, 2018,Volume: 11
作者:  Li, Chuwen;  Zhang, Chao;  Zhou, Hefeng;  Feng, Yu;  Tang, Fan;  Hoi, Maggie P. M.;  He, Chengwei;  Ma, Dan;  Zhao, Chao;  Lee, Simon M. Y.
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Amp-activated Protein Kinase  Betulinic Acid  Calmodulin-dependent Protein Kinase Beta  Microglia Polarization  Neuroinflammation  
Universal target-enrichment baits for anthozoan (Cnidaria) phylogenomics: New approaches to long-standing problems Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2018,Volume: 18,Issue: 2,Page: 281-295
作者:  Quattrini, Andrea M.;  Faircloth, Brant C.;  Duenas, Luisa F.;  Bridge, Tom C. L.;  Brugler, Mercer R.;  Calixto-Botia, Ivan F.;  DeLeo, Danielle M.;  Foret, Sylvain;  Herrera, Santiago;  Lee, Simon M. Y.;  Miller, David J.;  Prada, Carlos;  Radis-Baptista, Gandhi;  Ramirez-Portilla, Catalina;  Sanchez, Juan A.;  Rodriguez, Estefania;  McFadden, Catherine S.
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
coral  exon  phylogeny  target-capture  ultraconserved element  UCE  
Alleviating the hepatotoxicity of trazodone via supramolecular encapsulation Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2018,Volume: 112,Page: 421-426
作者:  Huang, Qiaoxian;  Li, Shengke;  Yin, Hang;  Wang, Chunming;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Encapsulation  Cucurbituril  Trazodone  Hepatotoxicity  
Constraining the Teratogenicity of Pesticide Pollution by a Synthetic Nanoreceptor Journal article
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL, 2018,Volume: 13,Issue: 1,Page: 41-45
作者:  Yang, Xue;  Li, Shengke;  Wang, Ziyi;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Lian-Hui;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Cucurbit[7]Uril  Pesticide Pollution  Synthetic Nanoreceptors  Teratogenicity  Zebrafish  
Toxicity of hemimethyl-substituted cucurbit[7]uril Conference paper
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, Fuzhou, PEOPLES R CHINA, APR 07-10, 2017
作者:  Yang, Xue;  Zhao, Wenxuan;  Wang, Ziyi;  Huang, Ying;  Lee, Simon M. Y.;  Tao, Zhu;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Hemimethyl-substituted Cucurbit[7]Uril  Macrocyclic Molecule  Zebrafish  Toxicity  
pH-Responsive prodrug nanoparticles based on a sodium alginate derivative for selective co-release of doxorubicin and curcumin into tumor cells Journal article
NANOSCALE, 2017,Volume: 9,Issue: 34,Page: 12533-12542
作者:  Gao, Cheng;  Tang, Fan;  Gong, Guiyi;  Zhang, Jianxiang;  Hoi, Maggie P. M.;  Lee, Simon M. Y.;  Wang, Ruibing
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/10/30