UM

浏览/检索结果: 共14条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Trends of Polypharmacy and Prescription Patterns of Antidepressants in Asia Journal article
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 2018,Volume: 38,Issue: 6,Page: 598-603
作者:  Huang, Cho-Yin;  Yang, Shu-Yu;  Mojtabai, Ramin;  Lin, Shu-Ku;  He, Yan-Ling;  Chong, Mian-Yoon;  Ungvari, Gabor;  Tan, Chay-Hoon;  Xiang, Yu-Tao;  Sartorius, Norman;  Shinfuku, Naotaka;  Chen, Lian-Yu
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/01/17
antidepressant use  polypharmacy  prescription pattern  
Rutaecarpine Inhibits Intimal Hyperplasia in A Balloon-Injured Rat Artery Model Journal article
CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE, 2018,Volume: 24,Issue: 6,Page: 429-435
作者:  Xu, Yang;  Chen, Xiu-ping;  Zhang, Feng;  Hou, Hua-hua;  Zhang, Jing-yi;  Lin, Shu-xian;  Sun, An-sheng
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Rutaecarpine  Balloon-injury  Intimal Hyperplasia  Extracellular Signal-regulated Kinase 2  Nitric Oxide  
Two Marine Cyanobacterial Aplysiatoxin Polyketides, Neo-debromoaplysiatoxin A and B, with K+ Channel Inhibition Activity Journal article
ORGANIC LETTERS, 2018,Volume: 20,Issue: 3,Page: 578-581
作者:  Han, Bing-Nan;  Liang, Ting-Ting;  Keen, Lawrence Jordan;  Fan, Ting-Ting;  Zhang, Xiao-Dan;  Xu, Lin;  Zhao, Qi;  Wang, Shu-Ping;  Lin, Hou-Wen
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2018/10/30
Intravital imaging of osteocytes in mouse calvaria using third harmonic generation microscopy Journal article
PLOS ONE, 2017,Volume: 12,Issue: 10
作者:  Tokarz, Danielle;  Cisek, Richard;  Wein, Marc N.;  Turcotte, Raphael;  Haase, Christa;  Yeh, Shu-Chi A.;  Bharadwaj, Srinidhi;  Raphael, Anthony P.;  Paudel, Hari;  Alt, Clemens;  Liu, Tzu-Ming;  Kronenberg, Henry M.;  Lin, Charles P.
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Cytotoxic and apoptosis-inducing activity of C-21 steroids from the roots of Cynanchum atratum Journal article
STEROIDS, 2017,Volume: 122,Page: 1-8
作者:  Zhang, Jian;  Ma, Lin;  Wu, Zheng-Feng;  Yu, Shu-Le;  Wang, Lei;  Ye, Wen-Cai;  Zhang, Qing-Wen;  Yin, Zhi-Qi
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Cynanchum atratum  C-21 steroids  Cytotoxic activity  Apoptosis  Mitochondrial pathway  
A G-quadruplex-selective luminescent iridium(III) complex and its application by long lifetime Journal article
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS, 2017,Volume: 1861,Issue: 5,Page: 1448-1454
作者:  Lin, Sheng;  Lu, Lihua;  Liu, Jin-Biao;  Liu, Chenfu;  Kang, Tian-Shu;  Yang, Chao;  Leung, Chung-Hang;  Ma, Dik-Lung
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
PSA  Iridium(III) complex  G-quadruplex  Luminescence  Phosphorescence  
The prognostic significance of DAPK1 in bladder cancer Journal article
PLOS ONE, 2017,Volume: 12,Issue: 4
作者:  Xie, Jian-Yun;  Chen, Peng-Chen;  Zhang, Jia-Li;  Gao, Ze-Shou;  Neves, Henrique;  Zhang, Shu-Dong;  Wen, Qing;  Chen, Wei-Dong;  Kwok, Hang Fai;  Lin, Yao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Molecular Engineering and Design of Semiconducting Polymer Dots with Narrow-Band, Near-Infrared Emission for in Vivo Biological Imaging Journal article
ACS NANO, 2017,Volume: 11,Issue: 3,Page: 3166-3177
作者:  Ke, Chi-Shiang;  Fang, Chia-Chia;  Yan, Jia-Ying;  Tseng, Po-Jung;  Pyle, Joseph R.;  Chen, Chuan-Pin;  Lin, Shu-Yi;  Chen, Jixin;  Zhang, Xuanjun;  Chan, Yang-Hsiang
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Semiconducting Polymer Dots  Narrow Fluorescence  Near -infrared Emission  Pi-bridge  Bioimaging  
Bayesian variable selection with sparse and correlation priors for high-dimensional data analysis Journal article
COMPUTATIONAL STATISTICS, 2017,Volume: 32,Issue: 1,Page: 127-143
作者:  Aijun Yang;  Xuejun Jiang;  Lianjie Shu;  Jinguan Lin
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Bayesian Variable Selection  Sparse Prior  Correlation Prior  Probit Model  High-dimensional Data Classification  
Hierarchical identification of bioactive components in a medicinal herb by preparative high-performance liquid chromatography and selective knock-out strategy Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2017,Volume: 135,Page: 206-216
作者:  Qu, Cheng;  Wang, Lin-Yan;  Lin, Hang;  Shang, Er-Xin;  Tang, Yu-Ping;  Yue, Shi-Jun;  Jin, Yi;  Tao, Wei-Wei;  Li, Shao-Ping;  Hua, Yong-Qing;  Liu, Pei;  Su, Shu-Lan;  Zhou, Huiping;  Qian, Da-Wei;  Duan, Jin-Ao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Safflower  Herb  Contribution  Component  High-performance liquid chromatography  Knock-out