UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Four-Way Spoof Surface Plasmon Polaritons Splitter/Combiner Journal article
IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2019,Volume: 29,Issue: 2,Page: 98-100
作者:  Shi-Yan Zhou;  Sai-Wai Wong;  Jing-Yu Lin;  Lei Zhu;  Yejun He;  Zhi-Hong Tu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/02/26
Coplanar Waveguide (Cpw)  Four-way Splitter/combiner  Spoof Surface Plasmon Polariton (Sspp)  
Pharmacokinetic Comparison of Seven Major Bio-Active Components in Normal and Blood Stasis Rats after Oral Administration of Herb Pair Danggui-Honghua by UPLC-TQ/MS Journal article
MOLECULES, 2017,Volume: 22,Issue: 10
作者:  Jin, Yi;  Tang, Yu-Ping;  Zhu, Zhen-Hua;  Shang, Er-Xin;  Pang, Han-Qing;  Shi, Xu-Qin;  Chen, Yan-Yan;  Wang, Jin;  Chang, Xing;  Kang, An;  Zhou, Gui-Sheng;  Shi, Ya-Jun;  Sun, Jin;  Tang, Zhi-Shu;  Li, Shao-Ping;  Duan, Jin-Ao
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Danggui  Angelica sinensis  honghua  Carthamus tinctorius  herb pair  pharmacokinetics  
Hierarchical identification of bioactive components in a medicinal herb by preparative high-performance liquid chromatography and selective knock-out strategy Journal article
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 2017,Volume: 135,Page: 206-216
作者:  Qu, Cheng;  Wang, Lin-Yan;  Lin, Hang;  Shang, Er-Xin;  Tang, Yu-Ping;  Yue, Shi-Jun;  Jin, Yi;  Tao, Wei-Wei;  Li, Shao-Ping;  Hua, Yong-Qing;  Liu, Pei;  Su, Shu-Lan;  Zhou, Huiping;  Qian, Da-Wei;  Duan, Jin-Ao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Safflower  Herb  Contribution  Component  High-performance liquid chromatography  Knock-out