UM

浏览/检索结果: 共12条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Severe hypoxia does not offset the benefits of exercise on cognitive function in sedentary young women Journal article
International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019,Volume: 16,Issue: 6
作者:  Lei,On Kei;  Kong,Zhaowei;  Loprinzi,Paul D.;  Shi,Qingde;  Sun,Shengyan;  Zou,Liye;  Hu,Yang;  Nie,Jinlei
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/08/07
Accuracy  Exercise  Hypoxia  Peripheral oxygen saturation  Reaction time  
A Microstrip Yagi Antenna with an Enlarged Beam Tilt Angle via a Slot-loaded Patch Reflector and Pin-loaded Patch Directors Journal article
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2019
作者:  Jiaqi Shi;  Lei Zhu;  Nengwu Liu;  Wen Wu
收藏  |  浏览/下载:18/0  |  提交时间:2019/02/26
Microstrip Yagi Antenna  Beam Tilt Angle  Quasi End-fire  Pin-loaded Patch Director  Slot-loaded Patch Reflector  
Four-Way Spoof Surface Plasmon Polaritons Splitter/Combiner Journal article
IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2019,Volume: 29,Issue: 2,Page: 98-100
作者:  Shi-Yan Zhou;  Sai-Wai Wong;  Jing-Yu Lin;  Lei Zhu;  Yejun He;  Zhi-Hong Tu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/02/26
Coplanar Waveguide (Cpw)  Four-way Splitter/combiner  Spoof Surface Plasmon Polariton (Sspp)  
Fungal Component Coating Enhances Titanium Implant-Bone Integration Journal article
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2018,Volume: 28,Issue: 46
作者:  Shi, Yuchen;  Wang, Lintao;  Niu, Yiming;  Yu, Na;  Xing, Panfei;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2019/01/17
implant coating  inflammation  macrophages  osseointegration  polysaccharides  
An ortho-aldehyde modified probe to image thiols in living cells with enhanced selectivity Journal article
TALANTA, 2018,Volume: 179,Page: 326-330
作者:  Xing, Panfei;  Shi, Yuchen;  Li, Qiu;  Feng, Yanxian;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
Ortho-aldehyde  Fluorescent Probe  Thiols  Hydrogen Sulfide  Bioimaging  
Key Role of Nitrate in Phase Transitions of Urban Particles: Implications of Important Reactive Surfaces for Secondary Aerosol Formation Journal article
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES, 2018,Volume: 123,Issue: 2,Page: 1234-1243
作者:  Sun, Jiaxing;  Liu, Lei;  Xu, Liang;  Wang, Yuanyuan;  Wu, Zhijun;  Hu, Min;  Shi, Zongbo;  Li, Yongjie;  Zhang, Xiaoye;  Chen, Jianmin;  Li, Weijun
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
hygroscopicity  individual particles  haze formation  deliquescence relative humidity  heterogeneous reaction  
Modeling the Pathogenesis of Charcot-Marie-Tooth Disease Type 1A Using Patient-Specific iPSCs Journal article
STEM CELL REPORTS, 2018,Volume: 10,Issue: 1,Page: 120-133
作者:  Shi, Lei;  Huang, Lihua;  He, Ruojie;  Huang, Weijun;  Wang, Huiyan;  Lai, Xingqiang;  Zou, Zhengwei;  Sun, Jiaqi;  Ke, Qiong;  Zheng, Minying;  Lu, Xilin;  Pei, Zhong;  Su, Huanxing;  Xiang, Andy Peng;  Li, Weiqiang;  Yao, Xiaoli
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Multi-Mode Bandpass Cavity Filters and Duplexer With Slot Mixed-Coupling Structure Journal article
IEEE ACCESS, 2018,Volume: 6,Page: 16353-16362
作者:  Zheng, Bing-Long;  Wong, Sai-Wai;  Feng, Shi-Fen;  Zhu, Lei;  Yang, Yang
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/30
Multi-mode Cavity Filter  Duplexer  Mixed Coupling  Controllable Transmission Zeros  
Modulating the phenotype of host macrophages to enhance osteogenesis in MSC-laden hydrogels: Design of a glucomannan coating material Journal article
BIOMATERIALS, 2017,Volume: 139,Page: 39-55
作者:  Niu, Yiming;  Li, Qiu;  Xie, Ruiyu;  Liu, Shang;  Wang, Ruibing;  Xing, Panfei;  Shi, Yuchen;  Wang, Yitao;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
浏览  |  Adobe PDF(5330Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:138/11  |  提交时间:2018/10/30
Bioactive Coating  Glucomannan Polysaccharides  Scaffold-tissue Integration  Macrophages  Osteogenesis  
Cyanidin-3-glucoside inhibits UVB-induced oxidative damage and inflammation by regulating MAP kinase and NF-kappa B signaling pathways in SKH-1 hairless mice skin Journal article
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY, 2014,Volume: 280,Issue: 1,Page: 127-137
作者:  Pratheeshkumar, Poyil;  Son, Young-Ok;  Wang, Xin;  Divya, Sasidharan Padmaja;  Joseph, Binoy;  Hitron, John Andrew;  Wang, Lei;  Kim, Donghern;  Yin, Yuanqin;  Roy, Ram Vinod;  Lu, Jian;  Zhang, Zhuo;  Wang, Yitao;  Shi, Xiang Lin
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/11/01
Cyanidin-3-glucoside  Ultraviolet Radiation  Inflammation  Cox-2  Nf-kappa b