UM

浏览/检索结果: 共5条,第1-5条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Astemizole Inhibits mTOR Signaling and Angiogenesis by Blocking Cholesterol Trafficking Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2018,Volume: 14,Issue: 10,Page: 1175-1185
作者:  Lyu, Junfang;  Yang, Eun Ju;  Head, Sarah A.;  Ai, Nana;  Zhang, Baoyuan;  Wu, Changjie;  Li, Ruo-Jing;  Liu, Yifan;  Chakravarty, Harapriya;  Zhang, Shaolin;  Tam, Kin Yip;  Dang, Yongjun;  Kwon, Ho Jeong;  Gel, Wei;  Liu, Jun O.;  Shim, Joong Sup
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
Cholesterol Trafficking  Angiogenesis  Astemizole  Npc1  Mtor  
Pharmacological blockade of cholesterol trafficking by cepharanthine in endothelial cells suppresses angiogenesis and tumor growth Journal article
CANCER LETTERS, 2017,Volume: 409,Page: 91-103
作者:  Lyu, Junfang;  Yang, Eun Ju;  Head, Sarah A.;  Ai, Nana;  Zhang, Baoyuan;  Wu, Changjie;  Li, Ruo-Jing;  Liu, Yifan;  Yang, Chen;  Dang, Yongjun;  Kwon, Ho Jeong;  Ge, Wei;  Liu, Jun O.;  Shim, Joong Sup
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Cholesterol Trafficking  Angiogenesis  Tumor  Lysosome  Cepharanthine  
Simultaneous Targeting of NPC1 and VDAC1 by Itraconazole Leads to Synergistic Inhibition of mTOR Signaling and Angiogenesis Journal article
ACS CHEMICAL BIOLOGY, 2017,Volume: 12,Issue: 1,Page: 174-182
作者:  Head, Sarah A.;  Shi, Wei Q.;  Yang, Eun Ju;  Nacev, Benjamin A.;  Hong, Sam Y.;  Pasunooti, Kalyan K.;  Li, Ruo-Jing;  Shim, Joong Sup;  Liu, Jun O.
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Divergence of anti-angiogenic activity and hepatotoxicity of different stereoisomers of itraconazole Journal article
Clinical Cancer Research, 2016,Volume: 22,Issue: 11,Page: 2709-2720
作者:  Joong Sup Shim;  Ruo-Jing Li;  Namandje N. Bumpus;  Sarah A. Head;  Kalyan Kumar;  Eun Ju Yang;  Junfang Lv;  Wei Shi;  Jun O. Liu
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/24
Itraconazole  Stereoisomers  Drug Repositioning  Angiogenesis  Hepatotoxicity  
The antifungal drug itraconazole targets VDAC1 to modulate the AMPK/mTOR signaling axis in endothelial cells Journal article
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2015,Volume: 112,Issue: 52,Page: E7276-E7285
作者:  Sarah A. Head;  Wei Shi;  Liang Zhao;  Kirill Gorshkov;  Kalyan Pasunooti;  Yue Chen;  Zhiyou Deng;  Ruo-jing Li;  Joong Sup Shim;  Wenzhi Tan;  Thomas Hartung;  Jin Zhang;  Yingming Zhao;  Marco Colombini;  Jun O. Liu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/24
Angiogenesis  Mitochondria  Metabolism  Itraconazole  Vdac1