UM

浏览/检索结果: 共10条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Vascular endothelial growth factor gene transfer therapy for coronary artery disease: A systematic review and meta-analysis Journal article
CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS, 2018,Volume: 36,Issue: 5
作者:  Yuan, Rong;  Xin, Qiqi;  Shi, Weili;  Liu, Wei;  Lee, Simon-M.;  Hoi, Puiman;  Li, Lin;  Zhao, Jun;  Cong, Weihong;  Chen, Keji
浏览  |  Adobe PDF(849Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:197/12  |  提交时间:2018/10/30
Angina Pectoris  Angiogenesis Inducing Agents  Coronary Artery Disease  Genetic Therapy  Myocardial Ischemia  Vascular Endothelial Growth Factor  
A novel Ca2+ current blocker promotes angiogenesis and cardiac healing after experimental myocardial infarction in mice Journal article
PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2018,Volume: 134,Page: 109-117
作者:  Cui, Guozhen;  Xin, Qiqi;  Tseng, Hisa Hui Ling;  Hoi, Maggie PuiMan;  Wang, Yan;  Yang, Binrui;  Choi, InLeng;  Wang, Yuqiang;  Yuan, Rong;  Chen, Keji;  Cong, Weihong;  Lee, Simon MingYuen
浏览  |  Adobe PDF(3018Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:137/9  |  提交时间:2018/10/30
Cardioprotection  Angiogenesis  ADTM  Zebrafish  VEGF  
A novel Ca2+ current blocker promotes angiogenesis and cardiac healing after experimental myocardial infarction in mice Journal article
PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2018,Volume: 134,Page: 109-117
作者:  Guozhen Cui;  Qiqi Xin;  Hisa Hui Ling Tseng;  Maggie PuiMan Hoi;  Yan Wang;  Binrui Yang;  InLeng Choi;  Yuqiang Wang;  Rong Yuan;  Keji Chen;  Weihong Cong;  Simon MingYuen Lee
收藏  |  浏览/下载:86/0  |  提交时间:2020/01/16
Cardioprotection  Angiogenesis  Adtm  Zebrafish  Vegf  
Endogenous synthesis of n-3 polyunsaturated fatty acids in fat-1 transgenic mice ameliorates streptozocin-induced diabetic nephropathy Journal article
JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 2018,Volume: 45,Page: 427-434
作者:  Zhang, Yuan-Ming;  Zhang, Xiao-Hong;  Zhu, Pan;  Tan, Rong-Hui;  Zhao, Jin-Shun;  Wang, Feng;  Zhang, Jin-Jie;  Yan, Wang;  Xi, Yang;  Wan, Jian-Bo;  Kang, Jing-Xuan;  Zou, Zu-Quan;  Bu, Shi-Zhong
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Fat-1  n-3 PUFAs  NLRP3 inflammasome  Lipid mediators  E-cadherin  Diabetic nephropathy  
Influence of Shell Thickness on the Performance of NiO-Based All-Inorganic Quantum Dot Light-Emitting Diodes Journal article
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2018,Volume: 10,Issue: 17,Page: 14894-14900
作者:  Wang, Ting;  Zhu, Bingyan;  Wang, Shuangpeng;  Yuan, Qilin;  Zhang, Han;  Kang, Zhihui;  Wang, Rong;  Zhang, Hanzhuang;  Ji, Wenyu
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
QLEDs  all-inorganic  exciton quenching  exciton dissociation  charging  quantum dot  
The MacArthur Competence Assessment Tools for assessing decision-making capacity in schizophrenia: A meta-analysis Journal article
SCHIZOPHRENIA RESEARCH, 2017,Volume: 183,Page: 56-63
作者:  Wang, Shi-Bin;  Wang, Yuan-Yuan;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Wu, Ren-Rong;  Wang, Jijun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Macarthur Competence Assessment Tools  Schizophrenia  Meta-analysis  
Disrupted topology of frontostriatal circuits is linked to the severity of insomnia Journal article
Frontiers in Neuroscience, 2017,Volume: 11,Issue: APR
作者:  Lu,Feng Mei;  Liu,Chun Hong;  Lu,Shun Li;  Tang,Li Rong;  Tie,Chang Le;  Zhang,Juan;  Yuan,Zhen
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/09/06
Frontostriatal connectivity  Graph theory  Insomnia  Resting-state fMRI  Salience network  
Whole-body multispectral photoacoustic imaging of adult zebrafish Journal article
BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS, 2016,Volume: 7,Issue: 9,Page: 3543-3550
作者:  Huang, Na;  Gu, Heng;  Qi, Weizhi;  Zhang, Zhiwei;  Rong, Jian;  Yuan, Zhen;  Ge, Wei;  Jiang, Huabei;  Xi, Lei
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/10
The anti-cancer agent SU4312 unexpectedly protects against MPP+- induced neurotoxicity via selective and direct inhibition of neuronal NOS Journal article
British Journal of Pharmacology, 2013,Volume: 168,Issue: 5,Page: 1201
作者:  Cui W.;  Zhang Z.;  Li W.;  Hu S.;  Mak S.;  Zhang H.;  Han R.;  Yuan S.;  Li S.;  Sa F.;  Xu D.;  Lin Z.;  Zuo Z.;  Rong J.;  Ma E.D.-L.;  Choi T.C.;  Lee S.M.;  Han Y.
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Angiogenesis  Mpp++++  Neuronal Nos  Neuroprotection  Parkinson's Disease  Su4312  
Unexpected Neuronal Protection of SU5416 against 1-Methyl-4-Phenylpyridinium Ion-Induced Toxicity via Inhibiting Neuronal Nitric Oxide Synthase Journal article
PLoS ONE, 2012,Volume: 7,Issue: 9
作者:  Cui W.;  Zhang Z.;  Li W.;  Mak S.;  Hu S.;  Zhang H.;  Yuan S.;  Rong J.;  Choi T.C.;  Lee S.M.Y.;  Han Y.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/06