UM

浏览/检索结果: 共2条,第1-2条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites Journal article
NATURE PHOTONICS, 2018,Volume: 12,Issue: 9,Page: 528-+
作者:  Long, Guankui;  Jiang, Chongyun;  Sabatini, Randy;  Yang, Zhenyu;  Wei, Mingyang;  Quan, Li Na;  Liang, Qiuming;  Rasmita, Abdullah;  Askerka, Mikhail;  Walters, Grant;  Gong, Xiwen;  Xing, Jun;  Wen, Xinglin;  Quintero-Bermudez, Rafael;  Yuan, Haifeng;  Xing, Guichuan;  Wang, X. Renshaw;  Song, Datong;  Voznyy, Oleksandr;  Zhang, Mingtao;  Hoogland, Sjoerd;  Gao, Weibo;  Xiong, Qihua;  Sargent, Edward H.
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/10/30
OpenKnowledge for peer-to-peer experimentation in protein identification by MS/MS Journal article
Automated Experimentation, 2011,Volume: 3,Issue: 1
作者:  Leung S.-W.;  Quan X.;  Besana P.;  Li Q.;  Collins M.;  Gerloff D.;  Robertson D.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/15