UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Presenilin 1 deficiency suppresses autophagy in human neural stem cells through reducing γ-secretase-independent ERK/CREB signaling Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2018,Volume: 9,Page: 1-13
作者:  Cheong-Meng Chong;  Minjing Ke;  Yuan Tan;  Zhijian Huang;  Ke Zhang;  Nana Ai;  Wei Ge;  Dajiang Qin;  Jia-Hong Lu;  Huanxing Su
收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/10/30
Novel Hsp90 inhibitor platycodin D disrupts Hsp90/Cdc37 complex and enhances the anticancer effect of mTOR inhibitor Journal article
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY, 2017,Volume: 330,Page: 65-73
作者:  Li, Ting;  Chen, Xin;  Dai, Xiao-Yang;  Wei, Bin;  Weng, Qin-Jie;  Chen, Xiuping;  Ouyang, De-Fang;  Yan, Ru;  Huang, Zhang-Jian;  Jiang, Hu-Lin;  Zhu, Hong;  Lu, Jin-Jian
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Everolimus  Platycodin d  Hsp90  Cdc37  Egfr  Igf1r  
BAG5 Interacts with DJ-1 and Inhibits the Neuroprotective Effects of DJ-1 to Combat Mitochondrial Oxidative Damage Journal article
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY, 2017
作者:  Qin, Li-Xia;  Tan, Jie-qiong;  Zhang, Hai-nan;  Rizwana, Kousar;  Lu, Jia-hong;  Tang, Jian-guang;  Jiang, Bo;  Shen, Xiang-min;  Guo, Ji-feng;  Tang, Bei-sha;  Tan, Li-ming;  Wang, Chun-yu
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Adaptation and learning in animated creatures Conference paper
Proceedings of the International Conference on Autonomous Agents
作者:  Liu Jiming;  Tang Y.;  Qin Hong;  Wu Y.T.
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/02/11