UM

浏览/检索结果: 共6条,第1-6条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Anti-inflammatory activities of Sigesbeckia glabrescens Makino: combined in vitro and in silico investigations Journal article
CHINESE MEDICINE, 2019,Volume: 14,Issue: 1
作者:  Zhangfeng Zhong;  Qianru Zhang;  Hongxun Tao;  Wei Sang;  Liao Cui;  Wenan Qiang;  Wai San Cheang;  Yuanjia Hu;  Hua Yu;  Yitao Wang
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2019/11/22
Sigesbeckia Glabrescens Makino  Infammation  Lipopolysaccharide  Docking  Tlr4  Nf-κb  
Active Ingredients and Action Mechanisms of Yi Guan Jian Decoction in Chronic Hepatitis B Patients with Liver Fibrosis Journal article
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2019,Volume: 2019
作者:  Guangyao Li;  Yuan Zhou;  Daniel Man-Yuen Sze;  Chao Liu;  Qianru Zhang;  Zihao Wang;  Hua Yu;  Ging Chan;  Zhongdao Wu;  Shibing Su;  Yuanjia Hu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2020/01/06
A network pharmacology-based approach to analyse potential targets of traditional herbal formulas: An example of Yu Ping Feng decoction Journal article
SCIENTIFIC REPORTS, 2018,Volume: 8
作者:  Zuo, Huali;  Zhang, Qianru;  Su, Shibing;  Chen, Qilong;  Yang, Fengqing;  Hu, Yuanjia
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30
Global patent landscape of programmed cell death 1: implications of the rapid expansion Journal article
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS, 2018,Volume: 28,Issue: 1,Page: 69-80
作者:  Kong, Xiangjun;  Zhang, Qianru;  Lai, Yunfeng;  Hu, Hao;  Chen, Xin;  Hu, Yuanjia
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Programmed Cell Death 1 (Pd-1)  Patent Landscape  Patent Citation Network  Co-patent  Technology Flow  Immunotherapy  
Natural formulas and the nature of formulas: Exploring potential therapeutic targets based on traditional Chinese herbal formulas Journal article
PLOS ONE, 2017,Volume: 12,Issue: 2
作者:  Zhang, Qianru;  Yu, Hua;  Qi, Jin;  Tang, Daisheng;  Chen, Xiaojia;  Wan, Jian-bo;  Li, Peng;  Hu, Hao;  Wang, Yi-tao;  Hu, Yuanjia
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
Global landscape of research and development on antibiotics Book chapter
出自: Innovation Value Chain of Chinese Pharmaceuticals, Whitestone, New York:United States-China Intellectual Property Institute Inc., 2017, 页码: 91-114
作者:  Xiangjun Kong;  Hong Lu;  Qianru Zhang;  Huali Zuo;  Yuanjia Hu;  Albert Wai-Kit Chan
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/01/14