UM

浏览/检索结果: 共29条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Anti-inflammatory activities of Sigesbeckia glabrescens Makino: combined in vitro and in silico investigations Journal article
CHINESE MEDICINE, 2019,Volume: 14,Issue: 1
作者:  Zhangfeng Zhong;  Qianru Zhang;  Hongxun Tao;  Wei Sang;  Liao Cui;  Wenan Qiang;  Wai San Cheang;  Yuanjia Hu;  Hua Yu;  Yitao Wang
收藏  |  浏览/下载:25/0  |  提交时间:2019/11/22
Sigesbeckia Glabrescens Makino  Infammation  Lipopolysaccharide  Docking  Tlr4  Nf-κb  
Low-Threshold Organic Semiconductor Lasers with the Aid of Phosphorescent Ir(III) Complexes as Triplet Sensitizers Journal article
Advanced Functional Materials, 2019
作者:  Yi Jiang;  Peng Lv;  Jin‐Qiang Pan;  Yan Li;  He Lin;  Xin‐Wen Zhang;  Jiong Wang;  Yuan‐Yuan Liu;  Qi Wei;  Gui‐Chuan Xing;  Wen‐Yong Lai;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/08
Förster Resonance Energy Transfer (Fret)  Organic Gain Media  Organic Semiconductor Lasers (Osls)  Phosphorescent Ir(Iii) Complexes  Triplet Sensitizers  
Linguistic Knowledge-Aware Neural Machine Translation Journal article
IEEE-ACM TRANSACTIONS ON AUDIO SPEECH AND LANGUAGE PROCESSING, 2018,Volume: 26,Issue: 12,Page: 2341-2354
作者:  Li, Qiang;  Wong, Derek F.;  Chao, Lidia S.;  Zhu, Muhua;  Xiao, Tong;  Zhu, Jingbo;  Zhang, Min
收藏  |  浏览/下载:116/0  |  提交时间:2018/10/30
Attention gate  knowledge block  knowledge gate  neural machine translation (NMT)  
Multifunctional two-dimensional semiconductors SnP3: universal mechanism of layer-dependent electronic phase transition Journal article
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, 2018,Volume: 30,Issue: 47
作者:  Gong, Peng-Lai;  Zhang, Fang;  Huang, Liang-Feng;  Zhang, Hu;  Li, Liang;  Xiao, Rui-Chun;  Deng, Bei;  Pan, Hui;  Shi, Xing-Qiang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/01/17
Metal-to-semiconductor Transition  Lone-pair Electrons  Two-dimensional Snp3  
BRCA1 represses DNA replication initiation through antagonizing estrogen signaling and maintains genome stability in parallel with WEE1-MCM2 signaling during pregnancy Journal article
Human molecular genetics, 2018
作者:  Xiaoling Xu;  Eric Chen;  Lihua Mo;  Lei Zhang;  Fangyuan Shao;  Kai Miao;  Jianlin Liu;  Sek Man Su;  Monica Valecha;  Un In Chan;  Hongping Zheng;  Mark Chen;  Weiping Chen;  Qiang Chen;  Haiqing Fu;  Mirit I. Aladjem;  Yanzhen He;  Chu-Xia Deng
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2018/12/17
Novel Parameterized Distance Measures on Hesitant Fuzzy Sets with Credibility Degree and Their Application in Decision-Making Journal article
SYMMETRY-BASEL, 2018,Volume: 10,Issue: 11
作者:  Li, Jiaru;  Zhang, Fangwei;  Li, Qiang;  Sun, Jing;  Yee, Janney;  Wang, Shuhong;  Xiao, Shujun
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
hesitant fuzzy sets  hesitant degree  credibility  distance measure  similarity measure  
Receptor mediated transcytosis in biological barrier: The influence of receptor character and their ligand density on the transmembrane pathway of active-targeting nanocarriers Journal article
BIOMATERIALS, 2018,Volume: 180,Page: 78-90
作者:  Xiaoning Song;  Rui Li;  Hailiang Deng;  Ye Li;  Yanan Cui;  Hua Zhang;  Wenbing Dai;  Bing He;  Ying Zheng;  Xueqing Wang;  Qiang Zhang
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Nanocarriers  Caco-2 Cell Monolayer  Receptor Character  Ligand Density  Intracellular Transport  Transcytosis  
BRCA1 deficiency sensitizes breast cancer cells to bromodomain and extra-terminal domain (BET) inhibition Journal article
Oncogene, 2018,Issue: 37,Page: 6341–6356
作者:  Baoyuan Zhang;  Junfang Lyu;  Yifan Liu;  Changjie Wu;  Eun Ju Yang;  Lakhansing Pardeshi;  Kaeling Tan;  Koon Ho Wong;  Qiang Chen;  Xiaoling Xu;  Chu-Xia Deng;  Joong Sup Shim
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/12/17
A dual-specific IGF-I/II human engineered antibody domain inhibits IGF signaling in breast cancer cells Journal article
International Journal of Biological Sciences, 2018,Volume: 14,Issue: 7,Page: 799–806
作者:  Zhizhen Chen;  Jie Liu;  Dafeng Chu;  Yaming Shan;  Guixing Ma;  Hongmin Zhang;  Xiaohua Douglas Zhang;  Pu Wang;  Qiang Chen;  Chuxia Deng;  Weizao Chen;  Dimiter Dimitrov;  Qi Zhao
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/12/17
Insulin-like Growth Factor  Yeast Display  Affinity Maturation  Ead  
Furanodiene Induces Extrinsic and Intrinsic Apoptosis in Doxorubicin-Resistant MCF-7 Breast Cancer Cells via NF-kappa B-Independent Mechanism (vol 8, 648, 2017) Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2017,Volume: 8
作者:  Zhong, Zhang-Feng;  Yu, Hai-Bing;  Wang, Chun-Ming;  Qiang, Wen-An;  Wang, Sheng-Peng;  Zhang, Jin-Ming;  Yu, Hua;  Cui, Liao;  Wu, Tie;  Li, De-Qiang;  Wang, Yi-Tao
浏览  |  Adobe PDF(133Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:167/6  |  提交时间:2018/10/30
Furanodiene  Multidrug Resistance  Breast Cancer  Cell Apoptosis  Intrinsic/extrinsic Apoptosis  Nf-kappa b