UM

浏览/检索结果: 共9条,第1-9条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:77/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
Fungal Component Coating Enhances Titanium Implant-Bone Integration Journal article
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, 2018,Volume: 28,Issue: 46
作者:  Shi, Yuchen;  Wang, Lintao;  Niu, Yiming;  Yu, Na;  Xing, Panfei;  Dong, Lei;  Wang, Chunming
收藏  |  浏览/下载:35/0  |  提交时间:2019/01/17
implant coating  inflammation  macrophages  osseointegration  polysaccharides  
Concurrent mapping of brain activation from multiple subjects during social interaction by hyperscanning: a mini-review Journal article
QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY, 2018,Volume: 8,Issue: 8,Page: 819-837
作者:  Wang, Meng-Yun;  Luan, Ping;  Zhang, Juan;  Xiang, Yu-Tao;  Niu, Haijing;  Yuan, Zhen
收藏  |  浏览/下载:105/0  |  提交时间:2018/10/30
Hyperscanning  social neuroscience  functional neuroimaging  
Concurrent mapping of brain activation from multiple subjects during social interaction by hyperscanning: A mini-review Journal article
Quantitative Imaging in Medicine and Surgery, 2018,Volume: 8,Issue: 8,Page: 819-837
作者:  Wang,Meng Yun;  Luan,Ping;  Zhang,Juan;  Xiang,Yu Tao;  Niu,Haijing;  Yuan,Zhen
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/09/06
Functional neuroimaging  Hyperscanning  Social neuroscience  
Organic Semiconducting Photoacoustic Nanodroplets for Laser-Activatable Ultrasound Imaging and Combinational Cancer Therapy Journal article
ACS Nano, 2018,Volume: 12,Issue: 3,Page: 2610-2622
作者:  Tang W.;  Yang Z.;  Wang S.;  Wang Z.;  Song J.;  Yu G.;  Fan W.;  Dai Y.;  Wang J.;  Shan L.;  Niu G.;  Fan Q.;  Chen X.
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2019/01/15
Organic Semiconducting Nanodroplets  Oxygen Self-enriched Photodynamic Therapy  Photoacoustic Imaging  Photothermal Therapy  Ultrasound Imaging  
Natural products to prevent drug resistance in cancer chemotherapy: a review Journal article
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, 2017,Volume: 1401,Issue: 1,Page: 19-27
作者:  Yuan, Renyikun;  Hou, Ying;  Sun, Wen;  Yu, Jie;  Liu, Xin;  Niu, Yanan;  Lu, Jin-Jian;  Chen, Xiuping
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Drug Resistance  Cancer  Natural Products  Nonapoptotic Cell Death  
Optimal Rebate Strategies in a Two-echelon Supply Chain with Nonlinear and Linear Multiplicative Demands Journal article
Journal of industrial and management optimization, 2016,Volume: 12,Issue: 4,Page: 1587-1611
作者:  Jianbin Li;  Niu Yu;  Zhixue Liu;  Lianjie Shu
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/12/02
Supply Chain  Rebate  Newsvendor Model  Nash Game  Equilibrium  
APTES-modified nanosilica - But neither APTES nor nanosilica - Inhibits endothelial cell growth via arrest of cell cycle at G1 phase Journal article
Journal of Biomaterials Applications, 2015,Volume: 30,Issue: 5,Page: 608-617
作者:  Niu Y.;  Chan W.-I.;  Yu N.;  Gan J.;  Dong L.;  Wang C.
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/11/07
(3-aminopropyl)triethoxysilane  cell cycle  endothelial cell  Nanotoxicity  silicon dioxide  
Lipidomic-based investigation into the regulatory effect of Schisandrin B on palmitic acid level in non-alcoholic steatotic livers Journal article
Scientific Reports, 2015,Volume: 5
作者:  Kwan H.Y.;  Niu X.;  Dai W.;  Tong T.;  Chao X.;  Su T.;  Chan C.L.;  Lee K.C.;  Fu X.;  Yi H.;  Yu H.;  Li T.;  Tse A.K.W.;  Fong W.F.;  Pan S.-Y.;  Lu A.;  Yu Z.-L.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17