UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Novel venom proteins produced by differential domain-expression strategies in beaded lizards and gila monsters (genus Heloderma) Journal article
Molecular Biology and Evolution, 2010,Volume: 27,Issue: 2,Page: 395-407
作者:  Fry B.G.;  Roelants K.;  Winter K.;  Hodgson W.C.;  Griesman L.;  Kwok H.F.;  Scanlon D.;  Karas J.;  Shaw C.;  Wong L.;  Norman J.A.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/19
Adaptive Evolution  Byetta  Exendin  Heloderma  Molecular Evolution  Protein  Toxin  Venom  
Insights into the evolution of proglucagon-derived peptides and receptors in fish and amphibians Conference paper
Annals of the New York Academy of Sciences
作者:  Ng S.Y.L.;  Lee L.T.O.;  Chow B.K.C.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/15
gene duplication  glucagon  glucagon-like peptides  molecular evolution  receptor  
Discovery of growth hormone-releasing hormones and receptors in nonmammalian vertebrates Journal article
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 2007,Volume: 104,Issue: 7,Page: 2133-2138
作者:  Leo T. O. Lee;  Francis K. Y. Siu;  Janice K. V. Tam;  Ivy T. Y. Lau;  Anderson O. L. Wong;  Marie C. M. Lin;  Hubert Vaudry;  Billy K. C. Chow
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/01/24
Molecular Evolution  Genome Duplication  Pituitary Adenylate Cyclase-activating Polypeptide