UM

浏览/检索结果: 共34条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
F-18-FDG-PET/CT-guided intensity-modulated radiotherapy for 42 FIGO III/IV ovarian cancer: A retrospective study Journal article
ONCOLOGY LETTERS, 2019,Volume: 17,Issue: 1,Page: 149-158
作者:  Dang, Ya-Zheng;  Li, Xin;  Ma, Yu-Xin;  Li, Xiao-Long;  Yang, Ting;  Lu, Wan-Ling;  Huang, Shi-Gao
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/17
ovarian cancer  radiation therapy  positron emission tomography  computed tomography  intensity-modulated radiotherapy  
Bandpass Frequency Selective Structure With Improved Out-of-Band Rejection Using Stacked Single-Layer Slotlines Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, 2018,Volume: 66,Issue: 11,Page: 6003-6014
作者:  Li, Bo;  Huang, Xin;  Zhu, Lei;  Zhang, Yixiong;  Tang, Yiming;  Lu, Wen-Jun;  Bo, Yaming
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
Frequency selective structure (FSS)  periodic structure  slotline  stepped-impedance resonator (SIR)  
Toosendanin, a natural product, inhibited TGF-1-induced epithelial-mesenchymal transition through ERK/Snail pathway Journal article
PHYTOTHERAPY RESEARCH, 2018,Volume: 32,Issue: 10,Page: 2009-2020
作者:  Luo, Weiwei;  Liu, Xin;  Sun, Wen;  Lu, Jin-Jian;  Wang, Yitao;  Chen, Xiuping
浏览  |  Adobe PDF(2621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:281/25  |  提交时间:2018/10/30
Emt  Erk1/2  Snail  Lung Cancer  Toosendanin  
Prevalence of Internet addiction disorder in Chinese university students: A comprehensive meta-analysis of observational studies Journal article
JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS, 2018,Volume: 7,Issue: 3,Page: 610-623
作者:  Li, Lu;  Xu, Dan-Dan;  Chai, Jing-Xin;  Wang, Di;  Li, Lin;  Zhang, Ling;  Lu, Li;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Mei, Song-Li;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/10/30
Internet Addiction Disorder  Meta-analysis  University Students  China  
DJ-1 promotes colorectal cancer progression through activating PLAGL2/Wnt/BMP4 axis Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2018,Volume: 9
作者:  Zhou, Jing;  Liu, Hao;  Zhang, Lian;  Liu, Xin;  Zhang, Chundong;  Wang, Yitao;  He, Qing;  Zhang, Ying;  Li, Yi;  Chen, Quanmei;  Zhang, Lu;  Wang, Kui;  Bu, Youquan;  Lei, Yunlong
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/11/01
Short-term efficacy and tolerability of lurasidone in the treatment of acute schizophrenia: A meta-analysis of randomized controlled trials Journal article
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 2018,Volume: 103,Page: 244-251
作者:  Zheng, Wei;  Cai, Dong-Bin;  Yang, Xin-Hu;  Li, Lu;  Zhang, Qing-E.;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Li, Xian-Bin;  Ning, Yu-Ping;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:26/0  |  提交时间:2018/10/30
Antipsychotic  Lurasidone  Meta-analysis  Schizophrenia  
A novel Ca2+ current blocker promotes angiogenesis and cardiac healing after experimental myocardial infarction in mice Journal article
PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2018,Volume: 134,Page: 109-117
作者:  Guozhen Cui;  Qiqi Xin;  Hisa Hui Ling Tseng;  Maggie PuiMan Hoi;  Yan Wang;  Binrui Yang;  InLeng Choi;  Yuqiang Wang;  Rong Yuan;  Keji Chen;  Weihong Cong;  Simon MingYuen Lee
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2020/01/16
Cardioprotection  Angiogenesis  Adtm  Zebrafish  Vegf  
Approximate inversion method for time-fractional subdiffusion equations Journal article
NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS, 2018,Volume: 25,Issue: 2
作者:  Lu, Xin;  Pang, Hong-Kui;  Sun, Hai-Wei;  Vong, Seak-Weng
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Approximate Inversion Method  Block Lower Triangular Toeplitz Matrix  Fast Fourier Transforms  Matrix Polynomial  Time-fractional Subdiffusion Equations  
Efficient Mucosal Immunization by Mucoadhesive and pH-Sensitive Polymeric Vaccine Delivery System Journal article
Macromolecular Research, 2018
作者:  Lei Xin;  Tian-Jiao Zhou;  Ya-Tong Fan;  Yu-jing He;  Tao Pang;  Ki-Hyun Cho;  Jin-Jian Lu;  Hu-Lin Jiang;  Chong-Su Cho
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/15
Mucosal Immunization  Mucoadhesive Polymer  Ph-sensitive  Vaccine Delivery  m Cell Targeting