UM

浏览/检索结果: 共73条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Prevalence of Major Depression and Its Associations With Demographic and Clinical Characteristics and Quality of Life in Chinese Patients With HBV-related Liver Diseases Journal article
Archives of Psychiatric Nursing, 2019,Volume: 31,Issue: 3,Page: 287-290
作者:  Liu,Mei;  Li,Lu;  Zheng,Su Jun;  Zhao,Jing;  Ungvari,Gabor S.;  Hall,Brian J.;  Duan,Zhong Ping;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Depression  HBV-related liver diseases  Quality of life  
High-Performance Thin-Layer Chromatographic Fingerprints of Triterpenoids for Distinguishing Between Isodon lophanthoides and Isodon lophanthoides var. gerardianus Journal article
JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL, 2019,Volume: 102,Issue: 3,Page: 714-719
作者:  Chaozhan Lin;  Fangle Liu;  Runjing Zhang;  Meiting Liu;  Chenchen Zhu 1;  Jing Zhao;  Shaoping Li
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/11/22
Liquid-chromatography  Quality Assessment  Radix  
2-O-β-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid, a novel vitamin C derivative fromLycium barbarum, prevents oxidative stress Journal article
Redox Biology, 2019,Volume: 24
作者:  Shen-Fei Wang;  Xin Liu;  Mo-Yu Ding;  Shuangcheng Ma;  Jing Zhao;  Ying Wang;  Shaoping Li
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/11/22
Ascorbic Acid  2-o-β-d-glucopyranosyl-l-ascorbic Acid (Aa-2βg)  Oxidative Stress  Lycium Barbarum  Nuclear Factor E2-related Factor 2 (Nrf2)  
Chen-Style Tai Chi for Individuals (Aged 50 Years Old or Above) with Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial Journal article
International journal of environmental research and public health, 2019,Volume: 16,Issue: 3
作者:  Liu,Jing;  Yeung,Albert;  Xiao,Tao;  Tian,Xiaopei;  Kong,Zhaowei;  Zou,Liye;  Wang,Xueqiang
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/08/07
Core Stabilization training  joint repositioning sense  low back pain  proprioception  Tai Chi  VAS  
A Simplified Finite Element Approach for Modeling of Multilayer Plates Journal article
Shock and Vibration, 2019,Volume: 2019
作者:  Taiyou Liu;  Xinbo Ma;  Pak Kin Wong;  Jing Zhao;  Zhengchao Xie;  V. A. Melo Cristino
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2019/03/26
Design of Multistate Diplexers on Uniform- and Stepped-Impedance Stub-Loaded Resonators Journal article
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2019,Page: 1-9
作者:  Zhi-Chong Zhang;  Sai-Wai Wong;  Jing-Yu Lin;  Haiwen Liu;  Lei Zhu;  Yejun He
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/02/26
Four-state Diplexer (Fsd)  Multistate Diplexer  Planar Circuit  Second Order  Three-state Diplexer (Tsd)  
Honokiol protects hepatocytes from oxidative injury through mitochondrial deacetylase SIRT3 Journal article
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 834,Page: 176-187
作者:  Liu, Jing-Xin;  Shen, Sheng-Nan;  Tong, Qiang;  Wang, Yi-Tao;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2018/10/30
Honokiol  Oxidative Stress  Liver  Sirt3  Mitochondria  Fragmentation  
New podolactones from the seeds of Podocarpus nagi and their anti-inflammatory effect Journal article
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, 2018,Volume: 72,Issue: 4,Page: 882-889
作者:  Feng, Zhe-Ling;  Zhang, Tian;  Liu, Jing-Xin;  Chen, Xiu-Ping;  Gan, Li-She;  Ye, Yang;  Lin, Li-Gen
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Podocarpus Nagi  Podolactones  Anti-inflammation  No Production  Nf-kappa b  
DJ-1 promotes colorectal cancer progression through activating PLAGL2/Wnt/BMP4 axis Journal article
CELL DEATH & DISEASE, 2018,Volume: 9
作者:  Zhou, Jing;  Liu, Hao;  Zhang, Lian;  Liu, Xin;  Zhang, Chundong;  Wang, Yitao;  He, Qing;  Zhang, Ying;  Li, Yi;  Chen, Quanmei;  Zhang, Lu;  Wang, Kui;  Bu, Youquan;  Lei, Yunlong
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/11/01