UM

浏览/检索结果: 共28条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Quality of life in Chinese patients with schizophrenia treated in primary care Journal article
Psychiatry Research, 2019,Volume: 254,Page: 80-84
作者:  Li,Yan;  Hou,Cai Lan;  Ma,Xin Rong;  Zhong,Bao Liang;  Zang,Yu;  Jia,Fu Jun;  Lin,Yong Qiang;  Lai,Kelly Y.C.;  Chiu,Helen F.K.;  Ungvari,Gabor S.;  Hall,Brian J.;  Cai,Mei Ying;  Ng,Chee H.;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Primary care  Quality of life  Schizophrenia  
Comorbid Moderate–Severe Depressive Symptoms and their Association with Quality of Life in Chinese Patients with Schizophrenia Treated in Primary Care Journal article
Community Mental Health Journal, 2019,Volume: 52,Issue: 8,Page: 921-926
作者:  Hou,Cai Lan;  Ma,Xin Rong;  Cai,Mei Ying;  Li,Yan;  Zang,Yu;  Jia,Fu Jun;  Lin,Yong Qiang;  Chiu,Helen F.K.;  Ungvari,Gabor S.;  Hall,Brian J.;  Zhong,Bao Liang;  Cao,Xiao Lan;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Community-dwelling  Depressive symptoms  Primary care  Schizophrenia  
Comparison of Antioxidant Activity and Main Active Compounds Among Different Parts of Alpinia officinarum Hance Using High-Performance Thin Layer Chromatography-Bioautography Journal article
JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL, 2019,Volume: 102,Issue: 3,Page: 726-733
作者:  Wan-Xin Zhang;  In-Cheng Chao;  De-Jun Hu;  Farid Shakerian;  Liya Ge;  Xiao Liang;  Ying Wang;  Jing Zhao;  Shao-Ping Li
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/11/22
Components  Quantification  Flavonoids  Rhizome  
Are personalized tongxie formula based on diagnostic analyses more effective in reducing IBS symptoms?-A randomized controlled trial Journal article
COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE, 2018,Volume: 40,Page: 95-105
作者:  Wang, Yuanyuan;  Fan, Heng;  Xiao, Qi;  Lai, Yaoliang;  Yan, Zhixiang;  Li, Baiwen;  Tang, Min;  Huang, Dawei;  Li, Zhen;  Chen, Hongjing;  Zhu, Qingping;  Luo, Chao;  Chen, Xuan;  Fen, Jin;  Jiang, Zhengyan;  Zheng, Liang;  Liu, Xingxing;  Tang, Qing;  Zuo, Dongmei;  Ye, Jingyi;  Yang, Yongqiang;  Huang, Huisuo;  Tang, Zongxiang;  Lu, Weimin;  Xiao, Jun;  Pharm D China Irritable Bowel Synd
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
Irritable bowel syndrome (IBS)  Randomized controlled trial  Chinese herbal medicine formula  Personalized tongxie formulas  Differential diagnosis  
Quality of life in Chinese patients with schizophrenia: A meta-analysis Journal article
PSYCHIATRY RESEARCH, 2018,Volume: 268,Page: 392-399
作者:  Lu, Li;  Zeng, Liang-Nan;  Zong, Qian-Qian;  Rao, Wen-Wang;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Li, Jun;  An, Feng-Rong;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/10/30
Schizophrenia  Quality Of Life  Meta-analysis  China  
Vibrio parahaemolyticus RhsP represents a widespread group of pro-effectors for type VI secretion systems Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2018,Volume: 9
作者:  Jiang, Nan;  Tang, Le;  Xie, Ruiqiang;  Li, Zhi;  Burkinshaw, Brianne;  Liang, Xiaoye;  Sosa, Dylan;  Aravind, L.;  Dong, Tao;  Zhang, Dapeng;  Zheng, Jun
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites Journal article
NATURE PHOTONICS, 2018,Volume: 12,Issue: 9,Page: 528-+
作者:  Long, Guankui;  Jiang, Chongyun;  Sabatini, Randy;  Yang, Zhenyu;  Wei, Mingyang;  Quan, Li Na;  Liang, Qiuming;  Rasmita, Abdullah;  Askerka, Mikhail;  Walters, Grant;  Gong, Xiwen;  Xing, Jun;  Wen, Xinglin;  Quintero-Bermudez, Rafael;  Yuan, Haifeng;  Xing, Guichuan;  Wang, X. Renshaw;  Song, Datong;  Voznyy, Oleksandr;  Zhang, Mingtao;  Hoogland, Sjoerd;  Gao, Weibo;  Xiong, Qihua;  Sargent, Edward H.
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/10/30
Cognitive behavioral therapy for post-stroke depression: A meta-analysis Journal article
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2018,Volume: 235,Page: 589-596
作者:  Wang, Shi-Bin;  Wang, Yuan-Yuan;  Zhang, Qing-E;  Wu, Shuo-Lin;  Ng, Chee H.;  Ungvari, Gabor S.;  Chen, Liang;  Wang, Chun-Xue;  Jia, Fu-Jun;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
Cognitive Behavioral Therapy  Post-stroke Depression  Meta-analysis  
Authentic compound-free strategy for simultaneous determination of primary coumarins in Peucedani Radix using offline high performance liquid chromatography-nuclear magnetic resonance spectroscopy-tandem mass spectrometry Journal article
ACTA PHARMACEUTICA SINICA B, 2018,Volume: 8,Issue: 4,Page: 645-654
作者:  Liu, Yao;  Song, Qingqing;  Liu, Wenjing;  Li, Peng;  Li, Jun;  Zhao, Yunfang;  Zhang, Liang;  Tu, Pengfei;  Wang, Yitao;  Song, Yuelin
浏览  |  Adobe PDF(1522Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:148/13  |  提交时间:2018/10/30
Authentic Compound-independent Quantitation  Offline Lcnmrms/ms  Automated Fraction Collection Module  Quantitative H-1 Nmr  Peucedani Radix  Regio-specific Monitoring  
Main active constituent identification in Guanxinjing capsule, a traditional Chinese medicine, for the treatment of coronary heart disease complicated with depression Journal article
ACTA PHARMACOLOGICA SINICA, 2018,Volume: 39,Issue: 6,Page: 975-987
作者:  Zhang, Yan-qiong;  Guo, Qiu-yan;  Li, Qiu-yue;  Ren, Wei-qiong;  Tang, Shi-huan;  Wang, Song-song;  Liang, Ri-xin;  Li, De-feng;  Zhang, Yi;  Xu, Hai-yu;  Yang, Hong-jun
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2018/10/30
traditional Chinese medicine  Guanxinjing capsule  coronary heart disease  depression  integrative pharmacology  in silico ADME prediction  target prediction  network analysis