UM

浏览/检索结果: 共3条,第1-3条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Evaluation of the Interactions Between Platelets and Alkaloids by Frontal Analysis Capillary Electrophoresis Using Polyvinyl Alcohol-Coated Capillary Journal article
CHROMATOGRAPHIA, 2018,Volume: 81,Issue: 3,Page: 509-516
作者:  Li, Qiao-Qiao;  Li, Su-Ying;  Wang, Feng-Qin;  Chen, Hua;  Hu, Yuan-Jia;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Frontal analysis capillary electrophoresis  Platelets  Interaction  Alkaloids  Polyvinyl alcohol  
A novel FGFR1-binding peptide exhibits anti-tumor effect on lung cancer by inhibiting proliferation and angiogenesis Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES, 2018,Volume: 14,Issue: 10,Page: 1389-1398
作者:  Tan, Qiaoyan;  Wang, Zuqiang;  Wang, Quan;  Wang, Yuanqiang;  Huang, Zhifeng;  Su, Nan;  Jin, Min;  Kuang, Liang;  Qi, Huabing;  Ni, Zhenhong;  Li, Can;  Zhu, Ying;  Jiang, Wanling;  Chen, Hangang;  Deng, Chuxia;  Du, Xiaolan;  Xie, Yangli;  Chen, Lin
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Phage Display  Fgfr1  Peptide  Cancer Therapy  Lung Cancer  
Effect of supplementation with folic acid and B vitamins on cardiovascular outcomes: a meta-analysis of randomised controlled trials Conference paper
作者:  Lan, Xin;  Zhou, Zhongliang;  Dang, Shaonong;  Fan, Xiaojing;  Li, Dan;  Su, Min;  Dong, Wanyue;  Bian, Ying
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/10/30