UM

浏览/检索结果: 共1193条,第1-10条 帮助

  只显示已认领条目
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Roles of Self-Stigma, Social Support, and Positive and Negative Affects as Determinants of Depressive Symptoms Among HIV Infected Men who have Sex with Men in China Journal article
AIDS and Behavior, 2019,Volume: 21,Issue: 1,Page: 261-273
作者:  Li,Jinghua;  Mo,Phoenix K.H.;  Wu,Anise M.S.;  Lau,Joseph T.F.
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2019/06/25
Depression  Men Who Have Sex With Men  Positive And Negative Affect  Self-stigma  Social Support  
Investigating the factor structure of the Illness Perception Questionnaire-Revised for substance dependence among injecting drug users in China Journal article
Drug and Alcohol Dependence, 2019,Volume: 148,Page: 195-202
作者:  Mo,Phoenix K.H.;  Lau,Joseph T.F.;  Cheng,Kit Man;  Mak,Winnie W.S.;  Gu,Jing;  Wu,Anise M.S.;  Li,Jinghua
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Illness perception questionnaire-revised (IPQ-R)  Illness representations  Injecting drug users  Substance dependence  Substance use  
Macau residents’ sense of community in choosing a new urban renewal method Book
2019
作者:  Chan,K. S.;  Wu,Z. L.;  Li,N.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/06/25
Folk associations  Sense of community  Social organization  Urban renewal  
Quality of life in Chinese patients with schizophrenia treated in primary care Journal article
Psychiatry Research, 2019,Volume: 254,Page: 80-84
作者:  Li,Yan;  Hou,Cai Lan;  Ma,Xin Rong;  Zhong,Bao Liang;  Zang,Yu;  Jia,Fu Jun;  Lin,Yong Qiang;  Lai,Kelly Y.C.;  Chiu,Helen F.K.;  Ungvari,Gabor S.;  Hall,Brian J.;  Cai,Mei Ying;  Ng,Chee H.;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Primary care  Quality of life  Schizophrenia  
Prevalence of Major Depression and Its Associations With Demographic and Clinical Characteristics and Quality of Life in Chinese Patients With HBV-related Liver Diseases Journal article
Archives of Psychiatric Nursing, 2019,Volume: 31,Issue: 3,Page: 287-290
作者:  Liu,Mei;  Li,Lu;  Zheng,Su Jun;  Zhao,Jing;  Ungvari,Gabor S.;  Hall,Brian J.;  Duan,Zhong Ping;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Depression  HBV-related liver diseases  Quality of life  
Comorbid Moderate–Severe Depressive Symptoms and their Association with Quality of Life in Chinese Patients with Schizophrenia Treated in Primary Care Journal article
Community Mental Health Journal, 2019,Volume: 52,Issue: 8,Page: 921-926
作者:  Hou,Cai Lan;  Ma,Xin Rong;  Cai,Mei Ying;  Li,Yan;  Zang,Yu;  Jia,Fu Jun;  Lin,Yong Qiang;  Chiu,Helen F.K.;  Ungvari,Gabor S.;  Hall,Brian J.;  Zhong,Bao Liang;  Cao,Xiao Lan;  Xiang,Yu Tao
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
China  Community-dwelling  Depressive symptoms  Primary care  Schizophrenia  
Green lightweight laminated cementitious composite (LCC) for wind energy harvesting – A novel application of LCCs Journal article
Case Studies in Construction Materials, 2019,Volume: 10
作者:  Hanif A.;  Diao S.;  Pei H.;  Li Z.;  Sun G.
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2019/04/08
Cementitious composite  Laminated composite  Lightweight  Wind energy harvesting  
Multi-level Downsampling of Graph Signals via Improved Maximum Spanning Trees Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF PATTERN RECOGNITION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2019,Volume: 33,Issue: 3,Page: 1958005
作者:  Zheng, Xianwei;  Tang, Yuan Yan;  Zhou, Jiantao;  Pan, Jianjia;  Yang, Shouzhi;  Li, Youfa;  Wang, Patrick S. P.
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2019/04/16
Graph Signals  Maximum Spanning Tree  Graph Density  Unbalance Possibility  Imbalance Reduction  
Superior effects of modified chen-style Tai Chi versus 24-style Tai Chi on cognitive function, fitness, and balance performance in adults over 55 Journal article
Brain Sciences, 2019,Volume: 9,Issue: 5
作者:  Zou,Liye;  Loprinzi,Paul D.;  Yu,Jane Jie;  Yang,Lin;  Li,Chunxiao;  Yeung,Albert S.;  Kong,Zhaowei;  Chiou,Shin Yi;  Xiao,Tao
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/08/07
Aging  Balance  Cognition  Mind-body exercise  Tai Chi