UM

浏览/检索结果: 共65条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Testing the ‘thresholds’ of preschool education quality on child outcomes in China Journal article
Early Childhood Research Quarterly, 2019,Volume: 47,Page: 445-456
作者:  Li,Kejian;  Zhang,Peng;  Hu,Bi Ying;  Burchinal,Margaret R.;  Fan,Xitao;  Qin,Jinliang
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/08/07
Child outcome  Preschool education  Quality  Threshold  
Chemical characteristics of brown carbon in atmospheric particles at a suburban site near Guangzhou, China Journal article
ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2018,Volume: 18,Issue: 22,Page: 16409-16418
作者:  Qin, Yi Ming;  Tan, Hao Bo;  Li, Yong Jie;  Li, Zhu Jie;  Schurman, Misha I.;  Liu, Li;  Wu, Cheng;  Chan, Chak K.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/17
Spectral-Spatial Sparse Subspace Clustering Based on Three-Dimensional Edge-Preserving Filtering for Hyperspectral Image Conference paper
Proceedings - International Conference on Machine Learning and Cybernetics
作者:  Li A.;  Qin A.;  Hu S.;  Shang Z.;  Tang Y.Y.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/02/11
3-D edge-preserving filters (3-D EPFs)  Hyperspectral images (HSIs)  Intensity differences  Sparse subspace clustering (SSC)  
A ratiometric fluorescent core-shell nanoprobe for sensing and imaging of zinc(II) in living cell and zebrafish Journal article
MICROCHIMICA ACTA, 2018,Volume: 185,Issue: 11
作者:  Chen, Wandi;  Wang, Qin;  Ma, Junping;  Li, Cheuk-Wing;  Yang, Mo;  Yi, Changqing
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/17
Quinoline  Porphyrin  PEI-PMMA nanoparticle  Graft copolymerization  Ratiometric fluorescence  HeLa cells  Aqueous sensing  Intracellular imaging  
Neo-clerodane diterpenes and phytoecdysteroids from Ajuga decumbens Thunb. and evaluation of their effects on cytotoxic, superoxide anion generation and elastase release in vitro Journal article
FITOTERAPIA, 2018,Volume: 129,Page: 7-12
作者:  Chen, Hao;  Tang, Ben-Qin;  Chen, Li;  Liang, Jing-Yu;  Sun, Jian-Bo
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Ajuga decumbens  Neoclerodane diterpenoids  Phytoecdysterone  Cytotoxic activities  Superoxide anion generation  Elastase release  
Probing Phase Evolutions of Au-Methyl-Propyl-Thiolate Self-Assembled Monolayers on Au(111) at the Molecular Level Journal article
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2018,Volume: 122,Issue: 25,Page: 6666-6672
作者:  Gao, Jianzhi;  Lin, Haiping;  Qin, Xuhui;  Zhang, Xin;  Ding, Haoxuan;  Wang, Yitao;  Fard, Mahroo Rokni;  Kaya, Dogan;  Zhu, Gangqiang;  Li, Qing;  Li, Youyong;  Pan, Minghu;  Guo, Quanmin
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/11/01
Some remarks on the deterministic particle swarm optimization algorithm Journal article
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES, 2018,Volume: 41,Issue: 5,Page: 1870-1875
作者:  Wang, Jinxun;  Xu, Qiwen;  Li, Qin
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
convergence  deterministic PSO  spectral radius  
Evaluation of the Interactions Between Platelets and Alkaloids by Frontal Analysis Capillary Electrophoresis Using Polyvinyl Alcohol-Coated Capillary Journal article
CHROMATOGRAPHIA, 2018,Volume: 81,Issue: 3,Page: 509-516
作者:  Li, Qiao-Qiao;  Li, Su-Ying;  Wang, Feng-Qin;  Chen, Hua;  Hu, Yuan-Jia;  Xia, Zhi-Ning;  Yang, Feng-Qing
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Frontal analysis capillary electrophoresis  Platelets  Interaction  Alkaloids  Polyvinyl alcohol