UM

浏览/检索结果: 共237条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Resequencing 545 ginkgo genomes across the world reveals the evolutionary history of the living fossil Journal article
NATURE COMMUNICATIONS, 2019,Volume: 10
作者:  Yun-Peng Zhao;  Guangyi Fan;  Ping-Ping Yin;  Shuai Sun;  Ning Li;  Xiaoning Hong;  Gang Hu;  He Zhang;  Fu-Min Zhang;  Jing-Dan Han;  Ya-Jun Hao;  Qiwu Xu;  Xianwei Yang;  Wenjie Xia;  Wenbin Chen;  Han-Yang Lin;  Rui Zhang;  Jiang Chen;  Xiao-Ming Zheng;  Simon Ming-Yuen Lee;  Joongku Lee;  Koichi Uehara;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Cheng-Xin Fu;  Xin Liu;  Xun Xu;  Song Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
The first chromosome‐level genome for a marine mammal as a resource to study ecology and evolution Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 4,Page: 944-956
作者:  Guangyi Fan;  Yaolei Zhang;  Xiaochuan Liu;  Jiahao Wang;  Zeguo Sun;  Shuai Sun;  He Zhang;  Jianwei Chen;  Meiqi Lv;  Kai Han;  Xiaoxuan Tan;  Jie Hu;  Rui Guan;  Yuanyuan Fu;  Shanshan Liu;  Xi Chen;  Qiwu Xu;  Yating Qin;  Longqi Liu;  Jie Bai;  Ou Wang;  Jingbo Tang;  Haorong Lu;  Zhouchun Shang;  Bo Wang;  Guohai Hu;  Xia Zhao;  Yan Zou;  Ao Chen;  Meihua Gong;  Wenwei Zhang;  Simon M.‐Y. Lee;  Songhai Li;  Junnian Liu;  Zhen Li;  Yishan Lu;  Jamal S. M. Sabir;  Mumdooh J. Sabir;  Muhummadh Khan;  Nahid H. Hajrah;  Ye Yin;  Karsten Kristiansen;  Huanming Yang;  Jian Wang;  Xun Xu;  Xin Liu
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Ancestral Chromosomes  Aquatic Adaptations  Genome Assembly  Genomics/proteomics  Major Histocompatibility Complex  Mammals  Molecular Evolution  Sperm Whale  
Sense of community and depressive symptoms among older earthquake survivors following the 2008 earthquake in Chengdu China Journal article
Journal of Community Psychology, 2019,Volume: 39,Issue: 7,Page: 776-785
作者:  Li,Yawen;  Sun,Fei;  He,Xusong;  Chan,Kin Sun
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/06/28
Sense of community and depressive symptoms among older earthquake survivors following the 2008 earthquake in Chengdu China Journal article
Journal of Community Psychology, 2019,Volume: 39,Issue: 7,Page: 776-785
作者:  Li,Yawen;  Sun,Fei;  He,Xusong;  Chan,Kin Sun
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/06/25
A novel phase analysis method for examining fNIRS neuroimaging data associated with Chinese/English sight translation Journal article
Behavioural Brain Research, 2019,Volume: 361,Page: 151-158
作者:  Ren,Houhua;  Wang,Meng Yun;  He,Yan;  Du,Zhengcong;  Zhang,Jiang;  Zhang,Jing;  Li,Defeng;  Yuan,Zhen
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/10/08
Chinese/English translation  fNIRS  Functional connectivity  Phase analysis method  
Correlating the chloride diffusion coefficient and pore structure of cement-based materials using modified noncontact electrical resistivity measurement Journal article
Journal of Materials in Civil Engineering, 2019,Volume: 31,Issue: 3
作者:  He R.;  Ye H.;  Ma H.;  Fu C.;  Jin X.;  Li Z.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/04/08
Chloride diffusion coefficient  Electrical resistivity  Formation factor  Low-field nuclear magnetic resonance (NMR)  Pore structure  
Ti-V-C-based alloy with a FcC lattice structure for hydrogen storage Journal article
Molecules, 2019,Volume: 24,Issue: 3
作者:  Li B.;  He L.;  Li J.;  Li H.-W.;  Lu Z.;  Shao H.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/04/08
Crystal structure  Hydrogen absorbing materials  Mechanical alloying  Metals and alloys  
Understanding the Impact of Cu-In-Ga-S Nanoparticles Compactness on Holes Transfer of Perovskite Solar Cells Journal article
Nanomaterials, 2019,Volume: 9,Issue: 2,Page: 286
作者:  Dandan Zhao;  Yinghui Wu;  Bao Tu;  Guichuan Xing;  Haifeng Li;  Zhubing He
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/04/29
Holes Transport Layer  Compactness  Hole Transfer  Recombination  Cu-in-ga-s  Perovskite Solar Cells  
Potential exposure to fine particulate matter (PM2.5) and black carbon on jogging trails in Macau Journal article
Atmospheric Environment, 2019,Volume: 198,Page: 23-33
作者:  Ben Liu;  Mandy Minle He;  Cheng Wu;  Jinjian Li;  Ying Li;  Ngai Ting Lau;  Jian Zhen Yu;  Alexis K.H. Lau;  Jimmy C.H. Fung;  Ka In Hoi;  Kai Meng Mok;  Chak K. Chan;  Yong Jie Li
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2019/02/12
Black Carbon  Exposure  Jogging  Pm2.5