UM

浏览/检索结果: 共7条,第1-7条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Deciphering the Pharmacological Mechanisms of the Huayu-Qiangshen-Tongbi Formula Through Integrating Network Pharmacology and In Vitro Pharmacological Investigation Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2019,Volume: 10
作者:  Zihao Wang;  Ke-Gang Linghu;  Yuanjia Hu;  Huali Zuo;  Hao Yi;  Shi-Hang Xiong;  Jinjian Lu;  Ging Chan;  Hua Yu;  Run-Yue Huang
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/12/04
Rheumatoid Arthritis  Network Pharmacology  Traditional Chinese Medicine  Huayu-qiangshen-tongbi Formula  In Vitro Validation  
Brij-grafted-chitosan copolymers with function of P-glycoprotein modulation: Synthesis, characterization and in vitro investigations Journal article
Carbohydrate Polymers, 2019,Volume: 204,Page: 89-96
作者:  Wei Xiong;  Guan Ding Zhao;  Xunqing Yin;  Ke Gang Linghu;  John M.T. Chu;  Gordon T.C. Wong;  Haifeng Li;  Hua Yu;  Yi Tao Wang
收藏  |  浏览/下载:106/0  |  提交时间:2018/11/15
Chitosan  Brij-s20  Solubility  P-glycoprotein  Drug Efflux  
Long-Term Outcomes of Unlocking Chinese Patients with Severe Mental Illness Journal article
PSYCHIATRIC QUARTERLY, 2018,Volume: 89,Issue: 3,Page: 757-763
作者:  Zhang, Yun-Shu;  Li, Ke-Qing;  Sun, Jian-Hua;  Li, Wei;  Tong, Zhi-Hua;  Yan, Bao-Ping;  Ungvari, Gabor S.;  Ng, Chee H.;  Xiang, Yu-Tao
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/10/30
China  Outcome  Severe Mental Illness  Unlocking  
Achieving Strong Positive Cooperativity through Activating Weak Non-Covalent Interactions Journal article
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2018,Volume: 57,Issue: 3,Page: 709-713
作者:  Ma, Yan-Long;  Ke, Hua;  Valkonen, Arto;  Rissanen, Kari;  Jiang, Wei
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/10/30
cooperativity  host-guest chemistry  macrocycles  self-assembly  supramolecular chemistry  
Dual-functional Brij-S20-modified nanocrystal formulation enhances the intestinal transport and oral bioavailability of berberine Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE, 2018,Volume: 13,Page: 3781-3793
作者:  Xiong, Wei;  Sang, Wei;  Linghu, Ke Gang;  Zhong, Zhang Feng;  Cheang, Wai San;  Li, Juan;  Hu, Yuan Jia;  Yu, Hua;  Wang, Yi Tao
收藏  |  浏览/下载:99/0  |  提交时间:2018/10/30
Berberine  Poor Water Solubility  Pgp-mediated Drug Efflux  Brij  Nanocrystals  
Combined effects of furanodiene and doxorubicin on the migration and invasion of MDA-MB-231 breast cancer cells in vitro Journal article
ONCOLOGY REPORTS, 2017,Volume: 37,Issue: 4,Page: 2016-2024
作者:  Zhong, Zhang-Feng;  Tan, Wen;  Tian, Ke;  Yu, Hua;  Qiang, Wen-An;  Wang, Yi-Tao
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Furanodiene  Doxorubicin  Combination Treatment  Breast Cancer  Migration  Invasion  
Anti-atherosclerosis and cardio-protective effects of the Angong Niuhuang Pill on a high fat and vitamin D3 induced rodent model of atherosclerosis Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2017,Volume: 195,Page: 118-126
作者:  Fu, Wen-Juan;  Lei, Ting;  Yin, Zhen;  Pan, Jian-Hao;  Chai, Yu-Shuang;  Xu, Xiao-Yun;  Yan, Yi-Xi;  Wang, Zhi-Hua;  Ke, Jian;  Wu, Gang;  Xu, Ren-He;  Paranjpe, Manish;  Qu, Lintao;  Nie, Hong
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Angong Niuhuang Pill (Anp)  Atherosclerosis  High Fat Diet  Vitamin D-3