UM

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Targeting hepatic TRAF1-ASK1 signaling to improve inflammation, insulin resistance, and hepatic steatosis Journal article
Journal of Hepatology, 2016,Volume: 64,Issue: 6,Page: 1365
作者:  Xiang M.;  Wang P.-X.;  Wang A.-B.;  Zhang X.-J.;  Zhang Y.;  Zhang P.;  Mei F.-H.;  Chen M.-H.;  Li H.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/10/30
ASK1  Hepatic steatosis  Inflammation  Insulin resistance  TRAF1  
Targeting TRAF3 signaling protects against hepatic ischemia/reperfusions injury Journal article
Journal of Hepatology, 2016,Volume: 64,Issue: 1,Page: 146
作者:  Hu J.;  Zhu X.-H.;  Zhang X.-J.;  Wang P.-X.;  Zhang R.;  Zhang P.;  Zhao G.-N.;  Gao L.;  Zhang X.-F.;  Tian S.;  Li H.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/30
Cell death  Hepatic ischemia/reperfusion  Inflammation  TAK1  TRAF3  
SRC-3 is required for CAR-regulated hepatocyte proliferation and drug metabolism Journal article
JOURNAL OF HEPATOLOGY, 2012,Volume: 56,Issue: 1,Page: 210-217
作者:  Tenghui Chen;  Qiang Chen;  Yixiang Xu;  Qiling Zhou;  Jingwei Zhu;  Hao Zhang;  Qiao Wu;  Jianming Xu;  Chundong Yu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/22
Src-3  Car  Hepatocyte Proliferation  Drug Metabolism  
Molecular characterization of hepatitis B virus surface antigen mutants in Singapore patients with hepatocellular carcinoma and hepatitis B virus carriers negative for HBsAg but positive for anti-HBs Journal article
Journal of Gastroenterology and Hepatology, 2002,Volume: 17,Page: S491-S496
作者:  CHONG JIN OON;  WEI NING CHEN;  KEE TAI GOH;  STEVEN MESENAS;  HAN SEONG NG;  GILBERT CHIANG;  CLARENCE TAN;  SHIUAN KOH;  SIAW WEI TENG;  IVY TOH;  MEI CHUNG MOH;  KIAN SIM GOO;  KAELING TAN;  AI LIN LEONG AND;  GEK SAN TAN
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/29
Hepatitis b  Hepatoma  Seronegative  Suface Mutants