UM

浏览/检索结果: 共12条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Ginseng polysaccharides enhanced ginsenoside Rb1 and microbial metabolites exposure through enhancing intestinal absorption and affecting gut microbial metabolism Journal article
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, 2018,Volume: 216,Page: 47-56
作者:  Shen, Hong;  Gao, Xue-Jiao;  Li, Ting;  Jing, Wang-Hui;  Han, Bei-Lei;  Jia, Yu-Meng;  Hu, Nan;  Yan, Zhi-Xiang;  Li, Song-Lin;  Yan, Ru
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Mesoporous carbon nanospheres as a multifunctional carrier for cancer theranostics Journal article
Theranostics, 2018,Volume: 8,Issue: 3,Page: 663-675
作者:  Zhou L.;  Jing Y.;  Liu Y.;  Liu Z.;  Gao D.;  Chen H.;  Song W.;  Wang T.;  Fang X.;  Qin W.;  Yuan Z.;  Dai S.;  Qiao Z.-A.;  Wu C.
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/12/17
Drug Delivery  Mesoporous Carbon Nanospheres  Near-infrared Absorption  Photoacoustic Imaging  Photothermal Therapy  
Mori Cortex regulates P-glycoprotein in Caco-2 cells and colons from rats with experimental colitis via direct and gut microbiota-mediated mechanisms Journal article
RSC ADVANCES, 2017,Volume: 7,Issue: 5,Page: 2594-2605
作者:  Jing, Wanghui;  Gao, Xuejiao;  Han, Beilei;  Wei, Bin;  Hu, Nan;  Li, Sai;  Yan, Ru;  Wang, Yitao
浏览  |  Adobe PDF(1193Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:155/8  |  提交时间:2018/10/30
Anticancer Activities of Protopanaxadiol- and Protopanaxatriol-Type Ginsenosides and Their Metabolites Journal article
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2016,Volume: 2016
作者:  Xiao-Jia Chen;  Xiao-Jing Zhang;  Yan-Mei Shui;  Jian-Bo Wan;  Jian-Li Gao
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/15
Alterations of testosterone metabolism in microsomes from rats with experimental colitis induced by dextran sulfate sodium Journal article
Chemico-Biological Interactions, 2015,Volume: 232,Page: 38-48
作者:  Huang Y.;  Hu N.;  Gao X.;  Yan Z.;  Li S.;  Jing W.;  Yan R.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/28
Cytochrome P450s  Dextran Sulfate Sodium -  Experimental Colitis  Metabolism  Testosterone  
Automatic Peak Selection by a Benjamini-Hochberg-Based Algorithm Journal article
PLoS ONE, 2013,Volume: 8,Issue: 1
作者:  Abbas A.;  Kong X.-B.;  Liu Z.;  Jing B.-Y.;  Gao X.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/02/14
WaVPeak: Picking NMR peaks through wavelet-based smoothing and volume-based filtering Journal article
Bioinformatics, 2012,Volume: 28,Issue: 7,Page: 914-920
作者:  Liu Z.;  Abbas A.;  Jing B.-Y.;  Gao X.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/02/14
Identifying Cognitive Preferences for Attractive Female Faces: An Event-Related Potential Experiment Using a Study-Test Paradigm Journal article
Journal of Neuroscience Research, 2011,Volume: 89,Issue: 11,Page: 1887-1893
作者:  Yan Zhang;  Fanchang Kong;  Hong Chen;  Todd Jackson;  Li Han;  Jing Meng;  Zhou Yang;  Jianguo Gao;  Abbasi Najam ul Hasan
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/06/25
Attractiveness  Cognitive Preferences  Erp  Female Faces  
Risperidone maintenance treatment in schizophrenia: a randomized, controlled trial Journal article
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 2010,Volume: 167,Issue: 6,Page: 676-685
作者:  Chuan Yue Wang;  Xiang Yutao;  Zhuo-Ji Cai;  Yong-Zhen Weng;  Qi-Jing Bo;  Jing-Ping Zhao;  Tie-Qiao Liu;  Gao-Hua Wang;  Shi-Min Weng;  Hong-Yan Zhang;  Da-Fang Chen;  Wai-Kwong Tang;  Gabor S. Ungvari
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/01/07
Genetic background controls tumor development in pten-deficient mice Journal article
CANCER RESEARCH, 2006,Volume: 66,Issue: 13,Page: 6492-6496
作者:  Dan Freeman;  Ralf Lesche;  Nathalie Kertesz;  Shungyou Wang;  Gang Li;  Jing Gao;  Matthias Groszer;  Hilda Martinez-Diaz;  Nora Rozengurt;  George Thomas;  Xin Liu;  Hong Wu
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2019/01/22