UM

浏览/检索结果: 共8条,第1-8条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
A chromosome‐level genome of black rockfish, Sebastes schlegelii, provides insights into the evolution of live birth Journal article
MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES, 2019,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Yan He;  Yue Chang;  Lisui Bao;  Mengjun Yu;  Rui Li;  Jingjing Niu;  Guangyi Fan;  Weihao Song;  Inge Seim;  Yating Qin;  Xuemei Li;  Jinxiang Liu;  Xiangfu Kong;  Meiting Peng;  Minmin Sun;  Mengya Wang;  Jiangbo Qu;  Xuangang Wang;  Xiaobing Liu;  Xiaolong Wu;  Xi Zhao;  Xuliang Wang;  Yaolei Zhang;  Jiao Guo;  Yang Liu;  Kaiqiang Liu;  Yilin Wang;  He Zhang;  Longqi Liu;  Mingyue Wang;  Haiyang Yu;  Xubo Wang;  Jie Cheng;  Zhigang Wang;  Xun Xu;  Jian Wang;  Huanming Yang;  Simon Ming‐Yuen Lee;  Xin Liu;  Quanqi Zhang;  Jie Qi
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2020/01/16
Astacin Metalloproteinase  Atac‐seq  Evolution  Rockfish Genome  Viviparity  Zona Pellucida  
Bacterial Outer Membrane Vesicles from Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis Differentially Regulate Intestinal UDP-Glucuronosyltransferase 1A1 Partially Through Toll-Like Receptor 4/Mitogen-Activated Protein Kinase/Phosphatidylinositol 3-Kinase Pathway Journal article
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, 2018,Volume: 46,Issue: 3,Page: 292-302
作者:  Gao, Xue-Jiao;  Li, Ting;  Wei, Bin;  Yan, Zhi-Xiang;  Hu, Nan;  Huang, Yan-Juan;  Han, Bei-Lei;  Wai, Tai-Seng;  Yang, Wei;  Yan, Ru
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/10/30
Yunnan media rhetoric on the 'gateway' to Southeast Asia Book chapter
出自: China's Media Go Global, London:Routledge, 2018, 页码: 305-312
作者:  Yang,Jiao;  Wu,Mei
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/06/18
Online Sequential Extreme Learning Machine with Under-Sampling and Over-Sampling for Imbalanced Big Data Classification Conference paper
International Conference on Extreme Learning Machine 2016 (ELM2016), Singapore, December, 2016
作者:  Du, Jie;  Vong, Chi-Man;  Chang, Yajie;  Jiao, Yang
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/30
Big Data  Imbalance Learning  Os-elm  Under-sampling  Over-sampling  
Poly(acrylic acid)‐Modified Fe3O4 Microspheres for Magnetic‐Targeted and pH‐Triggered Anticancer Drug Delivery Journal article
Chemistry: A European Journal, 2012,Volume: 18,Issue: 49,Page: 15676-15682
作者:  Dr. Xiao‐Jiao Kang;  Dr. Yun‐Lu Dai;  Dr. Ping‐An Ma;  Dr. Dong‐Mei Yang;  Dr. Chun‐Xia Li;  Dr. Zhi‐Yao Hou;  Dr. Zi‐Yong Cheng;  Prof. Jun Lin
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/01/24
Cancer  Drug Delivery  Magnetic Properties  Ph Response  Poly(Acrylic Acid)  
Realistic grass withering simulation based on Time-Varying Texels Journal article
Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software, 2010,Volume: 21,Issue: 9,Page: 2224-2236
作者:  Jiao S.-H.;  Yang G.;  Heng P.-A.;  Wu E.-H.
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/02/13
Physical-biological model  Point-based model  Texel deformation  Time-varying texel  Weathering degree  
Cartoon fur texture synthesis and replacement in images and videos Journal article
Jisuanji Fuzhu Sheji Yu Tuxingxue Xuebao/Journal of Computer-Aided Design and Computer Graphics, 2010,Volume: 22,Issue: 7,Page: 1166-1173
作者:  Jiao S.;  Chen X.;  Yang G.;  Wu E.
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/02/13
Cartoon fur texture  Fur texel  Furry stylization  SIFT  
Weathering fur simulation Conference paper
Proceedings of the ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology, VRST
作者:  Jiao S.;  Yang G.;  Wu E.
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/02/13
γ-ton  Fur texel  PBS  Weathering simulation