UM

浏览/检索结果: 共50条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Regional gray matter volume is associated with restrained eating in healthy chinese young adults: Evidence from voxel-based morphometry Journal article
Frontiers in Psychology, 2019,Volume: 8,Issue: MAR
作者:  Su,Yanhua;  Jackson,Todd;  Wei,Dongtao;  Qiu,Jiang;  Chen,Hong
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/06/25
Obesity  Regional gray matter volume  Restrained eating  Voxel-based morphometry  Young adults  
Regional gray matter volume is associated with restrained eating in healthy chinese young adults: Evidence from voxel-based morphometry Journal article
Frontiers in Psychology, 2019,Volume: 8,Issue: MAR
作者:  Su,Yanhua;  Jackson,Todd;  Wei,Dongtao;  Qiu,Jiang;  Chen,Hong
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2019/06/25
Obesity  Regional gray matter volume  Restrained eating  Voxel-based morphometry  Young adults  
Platycodin D triggers the extracellular release of programed death Ligand-1 in lung cancer cells Journal article
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2019,Volume: 131
作者:  Mu-Yang Huang;  Xiao-Ming Jiang;  Yu-Lian Xu;  Luo-Wei Yuan;  Yu-Chi Chen;  Guozhen Cui;  Run-Yue Huang;  Bo Liu;  Yitao Wang;  Xiuping Chen;  Jin-Jian Lu
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/11/22
Programmed Death Ligand-1  Platycodin d  Extracellular Release  Natural Products  Cancer  
Low-Threshold Organic Semiconductor Lasers with the Aid of Phosphorescent Ir(III) Complexes as Triplet Sensitizers Journal article
Advanced Functional Materials, 2019
作者:  Yi Jiang;  Peng Lv;  Jin‐Qiang Pan;  Yan Li;  He Lin;  Xin‐Wen Zhang;  Jiong Wang;  Yuan‐Yuan Liu;  Qi Wei;  Gui‐Chuan Xing;  Wen‐Yong Lai;  Wei Huang
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2019/04/08
Förster Resonance Energy Transfer (Fret)  Organic Gain Media  Organic Semiconductor Lasers (Osls)  Phosphorescent Ir(Iii) Complexes  Triplet Sensitizers  
High-Performance AlGaN/GaN/Si Power MOSHEMTs With ZrO2 Gate Dielectric Journal article
IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, 2018,Volume: 65,Issue: 12,Page: 5337-5342
作者:  Jiang, Huaxing;  Liu, Chao;  Ng, Kar Wei;  Tang, Chak Wah;  Lau, Kei May
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2019/01/17
III-nitride  gate dielectric  leakage  metal-oxide-semiconductor high electron mobility transistors (MOSHEMTs)  power  ZrO2  
Neural stem cells for disease modeling and evaluation of therapeutics for Tay-Sachs disease Journal article
ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES, 2018,Volume: 13
作者:  Vu, Mylinh;  Li, Rong;  Baskfield, Amanda;  Lu, Billy;  Farkhondeh, Atena;  Gorshkov, Kirill;  Motabar, Omid;  Beers, Jeanette;  Chen, Guokai;  Zou, Jizhong;  Espejo-Mojica, Angela J.;  Rodriguez-Lopez, Alexander;  Almeciga-Diaz, Carlos J.;  Barrera, Luis A.;  Jiang, Xuntian;  Ory, Daniel S.;  Marugan, Juan J.;  Zheng, Wei
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2018/10/30
Tay-Sachs disease  Induced pluripotent stem cells  Neural stem cells  Cyclodextrin  HP beta CD  delta-tocopherol  Enzyme replacement therapy  Hexosaminidase A  GM2 gangliosidosis  High throughput screening  Drug discovery  
Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites Journal article
NATURE PHOTONICS, 2018,Volume: 12,Issue: 9,Page: 528-+
作者:  Long, Guankui;  Jiang, Chongyun;  Sabatini, Randy;  Yang, Zhenyu;  Wei, Mingyang;  Quan, Li Na;  Liang, Qiuming;  Rasmita, Abdullah;  Askerka, Mikhail;  Walters, Grant;  Gong, Xiwen;  Xing, Jun;  Wen, Xinglin;  Quintero-Bermudez, Rafael;  Yuan, Haifeng;  Xing, Guichuan;  Wang, X. Renshaw;  Song, Datong;  Voznyy, Oleksandr;  Zhang, Mingtao;  Hoogland, Sjoerd;  Gao, Weibo;  Xiong, Qihua;  Sargent, Edward H.
收藏  |  浏览/下载:43/0  |  提交时间:2018/10/30
Comparison of Induction Heating for Pans and Woks Using Planar Cooktops Conference paper
IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Cairns, QLD, Australia, 6 13, 2018 - 6 15, 2018
作者:  Han, Wei;  Chau, K.T.;  Jiang, Chaoqiang;  Ching, T.W.
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/11/06
B-Myb Mediates Proliferation and Migration of Non-Small-Cell Lung Cancer via Suppressing IGFBP3 Journal article
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, 2018,Volume: 19,Issue: 5
作者:  Fan, Xiaoyan;  Wang, Yitao;  Jiang, Tinghui;  Cai, Wei;  Jin, Yuelei;  Niu, Yulong;  Zhu, Huifang;  Bu, Youquan
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/11/01
B-Myb  IGFBP3  NSCLC  proliferation  motility  
Heterogenic transplantation of bone marrow-derived rhesus macaque mesenchymal stem cells ameliorates liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in mouse Journal article
PEERJ, 2018,Volume: 6
作者:  Fu, Xufeng;  Jiang, Bin;  Zheng, Bingrong;  Yan, Yaping;  Wang, Junfeng;  Duan, Yanchao;  Li, Shanshan;  Yan, Li;  Wang, Hong;  Chen, Bingbing;  Sang, Xiongbo;  Ji, Weizhi;  Xu, Ren-He;  Si, Wei
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2018/10/30
Mesenchymal Stem Cells  Liver Fibrosis  Paracrine Effects  Rhesus Macaque