UM

浏览/检索结果: 共15条,第1-10条 帮助

已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Multi-layer nanoarrays sandwiched by anodized aluminium oxide membranes: an approach to an inexpensive, reproducible, highly sensitive SERS substrate Journal article
NANOSCALE, 2018,Volume: 10,Issue: 34,Page: 16278-16283
作者:  Zhao, Chengchun;  Zhu, Yuan;  Chen, Li;  Zhou, Shaoxin;  Su, Yuquan;  Ji, Xu;  Chen, Anqi;  Gui, Xuchun;  Tang, Zikang;  Liu, Zhaowei
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Heterogenic transplantation of bone marrow-derived rhesus macaque mesenchymal stem cells ameliorates liver fibrosis induced by carbon tetrachloride in mouse Journal article
PEERJ, 2018,Volume: 6
作者:  Fu, Xufeng;  Jiang, Bin;  Zheng, Bingrong;  Yan, Yaping;  Wang, Junfeng;  Duan, Yanchao;  Li, Shanshan;  Yan, Li;  Wang, Hong;  Chen, Bingbing;  Sang, Xiongbo;  Ji, Weizhi;  Xu, Ren-He;  Si, Wei
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2018/10/30
Mesenchymal Stem Cells  Liver Fibrosis  Paracrine Effects  Rhesus Macaque  
Intrathecal delivery of human ESC-derived mesenchymal stem cell spheres promotes recovery of a primate multiple sclerosis model Journal article
Cell Death Discovery, 2018,Volume: 4,Issue: 89
作者:  Li Yan;  Bin Jiang;  Yuyu Niu;  Hongxuan Wang;  Enqin Li;  Yaping Yan;  Huiyan Sun;  Yanchao Duan;  Shaohui Chang;  Guokai Chen;  Weizhi Ji;  Ren-He Xu;  Wei Si
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2019/01/09
Isoacteoside, a dihydroxyphenylethyl glycoside, exhibits anti-inflammatory effects through blocking toll-like receptor 4 dimerization Journal article
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2017,Volume: 174,Issue: 17,Page: 2880-2896
作者:  Gao, Hongwei;  Cui, Yankun;  Kang, Naixin;  Liu, Xin;  Liu, Yanli;  Zou, Yue;  Zhang, Ziyu;  Li, Xiaoran;  Yang, Shilin;  Li, Ji;  Wang, Chunming;  Xu, Qiong-ming;  Chen, Xiuping
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2018/10/30
Impaired cue identification and intention retrieval underlie prospective memory deficits in patients with first-episode schizophrenia Journal article
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY, 2017,Volume: 51,Issue: 3,Page: 270-277
作者:  Liu, Dengtang;  Ji, Chengfeng;  Zhuo, Kaiming;  Song, Zhenhua;  Wang, Yingchan;  Mei, Li;  Zhu, Dianming;  Xiang, Qiong;  Chen, Tianyi;  Yang, Zhilei;  Zhu, Guang;  Wang, Ya;  Cheung, Eric F. C.;  Xiang, Yu-tao;  Fan, Xiaoduo;  Chan, Raymond C. K.;  Xu, Yifeng;  Jiang, Kaida
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/10/30
Prospective Memory  Schizophrenia  First-episode  Cue Identification  Intention Retrieval  
Low-threshold GaN thin-film random laser through the weak scattering feedback Journal article
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 2017,Volume: 50,Issue: 4
作者:  Zhu, Hai;  Chen, Anqi;  Wu, Yanyan;  Ji, Xu;  He, Yiting;  Qiu, Zhiren;  Tang, Zikang;  Yu, Siufung
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2018/10/30
random lasing  diffusive mode  multiple scattering  semiconductor  
Analysis of the Genome Sequence of the Medicinal Plant Salvia miltiorrhiza Journal article
Molecular Plant, 2016,Volume: 9,Issue: 6,Page: 949-952
作者:  Haibin Xu;  Jingyuan Song;  Hongmei Luo;  Yujun Zhang;  Qiushi Li;  Yingjie Zhu;  Jiang Xu;  Ying Li;  Chi Song;  Bo Wang;  Wei Sun;  Guoan Shen;  Xin Zhang;  Jun Qian;  Aijia Ji;  Zhichao Xu;  Xiang Luo;  Liu He;  Chuyuan Li;  Chao Sun;  Haixia Yan;  Guanghong Cui;  Xiwen Li;  Xian'en Li;  Jianhe Wei;  Juyan Liu;  Yitao Wang;  Alice Hayward;  David Nelson;  Zemin Ning;  Reuben J. Peters;  Xiaoquan Qi;  Shilin Chen
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/11/27
Chromosome-level genome map provides insights into diverse defense mechanisms in the medicinal fungus Ganoderma sinense Journal article
Scientific Reports, 2015,Volume: 5
作者:  Zhu Y.;  Xu J.;  Sun C.;  Zhou S.;  Xu H.;  Nelson D.R.;  Qian J.;  Song J.;  Luo H.;  Xiang L.;  Li Y.;  Xu Z.;  Ji A.;  Wang L.;  Lu S.;  Hayward A.;  Sun W.;  Li X.;  Schwartz D.C.;  Wang Y.;  Chen S.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/10/31
ZnO-based matierial, heterojunction and photoelctronic device Journal article
Faguang Xuebao/Chinese Journal of Luminescence, 2014,Volume: 35,Issue: 1,Page: 1-60
作者:  Shen D.-Z.;  Mei Z.-X.;  Liang H.-L.;  Du X.-L.;  Ye J.-D.;  Gu S.-L.;  Wu Y.-X.;  Xu C.-X.;  Zhu G.-Y.;  Dai J.;  Chen M.-M.;  Ji X.;  Tang Z.-K.;  Shan C.-X.;  Zhang B.-L.;  Du G.-T.;  Zhang Z.-Z.
收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2019/04/08
MgZnO  Molecular beam epitaxy  Surface/interface engineering  Ultraviolet photodetector  ZnO  
Protection of Total Flavonoid Fraction from Nervilia fordii on Lipopolysaccharide-induced Acute Lung Injury in Rats Journal article
Chinese Herbal Medicines, 2012,Volume: 4,Issue: 4,Page: 287-293
作者:  HUANG Ming-qing;  XIE You-liang;  LAI Xiao-ping;  LIN Ling;  XU Yin-ji;  LU Jin-jian;  CHEN Xiu-ping
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2019/01/15
Acute Lung Injury  Cytokine  Nervilia Fordii  Pulmonary Microvascular Permeability  Total Flavonoid Fraction